Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych

Treść archiwalna

OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182, t.j.) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie <Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, t.j. ze zm.> oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację programu:

Działania na rzecz poprawy jakości życia osób długotrwale, przewlekle chorych oraz osób niepełnosprawnych

I) Wysokość dotacji na realizację zadania

Kwota dotacji na realizację zadania wynosi – 450.000,00 zł.

W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie. 

II) W ramach programu w szczególności oczekiwana jest realizacja następujących działań:

 • podejmowanie kompleksowych, systematycznych działań na rzecz poprawy funkcjonowania społecznego osób długotrwale, przewlekle chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • wspieranie aktywności beneficjentów programu poprzez działania: sportowe, turystyczne, rekreacyjne itp.,
 • edukacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

III) Wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne

wydatki kwalifikowalne

1.1 Koszty bezpośrednie projektu:

W ramach programu wydatkami kwalifikowalnymi wydatkami są m.in.:

 • koszty wynagrodzeń personelu zabezpieczającego właściwe wykonanie zadań projektu,
 • koszty rehabilitacji zawodowej, społecznej i medycznej,
 • inne koszty wynikające z tematyki programu związane z właściwą realizacją projektu o ile zostaną merytorycznie uzasadnione przez oferenta oraz uzyskają akceptację Komisji opiniującej wnioski składane w ramach programu. 

1.2 Koszty pośrednie projektu (maksymalnie 10% kwoty wnioskowanej dotacji):

Wydatkami kwalifikowalnymi związanymi z obsługą administracyjną projektu są:

 • wynagrodzenia osób koordynujących wykonywanie zadań projektu podmiotu uprawnionego,
 • wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań projektu podmiotu uprawnionego,
 • wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadań projektu podmiotu uprawnionego,
 • wydatki związane z opłatami eksploatacyjnymi w ramach zadań projektu podmiotu uprawnionego.

Maksymalne dofinansowanie kosztów pośrednich wynosi 10% dotacji planowanej na projekt.

wydatki niekwalifikowalne

Zakres dofinansowania nie obejmuje:

 • inwestycji związanych z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki pomocy dla osób niepełnosprawnych, długotrwale, przewlekle chorych,
 • zakupu nieruchomości,
 • dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych w rozumieniu ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694),
 • wydatków na zakup środków trwałych (tj. wydatków powyżej 3,5 tys. złotych),
 • kosztów wyposażenia oraz utrzymania biura (lub biur) podmiotu uprawnionego a także kosztów wynagrodzenia pracowników, o ile nie służą one bezpośrednio realizacji zadań w ramach projektu.

IV)  Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

 1. prowadzenie przez organizację działalności na terenie województwa wielkopolskiego,
 2. prawidłowo i kompletnie wypełniony wzór oferty określony w załączniku Nr 1 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25),
 3. załączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności * zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz trybu i sposobu udzielania informacji z Krajowego Rejestru Sądowego i wydawania kopii dokumentów z katalogu, a także struktury udostępnianych informacji o podmiotach wpisanych do Rejestry oraz cech wydruków umożliwiających ich weryfikację z danymi w Rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 297, poz. 1760) wydruk odpisu z wyszukiwarki Ministerstwa Sprawiedliwości ma charakter urzędowego dokumentu i można się nim posługiwać, kiedy wymagany jest aktualny odpis KRS.
 4. załączenie aktualnego statutu (organizacje ubiegające się o dofinansowanie powinny posiadać zapis o działalności w zakresie pomocy społecznej),
 5. załączenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu,

Wszystkie wymienione wyżej załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

Prosimy o niezałączanie do oferty innych dokumentów niż wyżej wymienione.

 • W ramach przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 22 grudnia 2014 r., w związku z powyższym powinno to być uwzględnione w harmonogramie i kosztorysie przedstawionym w ofercie konkursowej
 • Przy kalkulacji wysokości dofinansowania projektów podmiotów uprawnionych będzie brany pod uwagę wkład własny oferenta (finansowy oraz / lub osobowy). Dotacja Wojewody Wielkopolskiego nie może przekroczyć 90% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu. Udziału własnego nie można finansować z innych środków przekazanych z budżetu Wojewody Wielkopolskiego (np. otrzymanych w ramach innych konkursów, na realizację innych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).
 • Koszty pośrednie nie mogą przekroczyć 10% ogólnej  kwoty wnioskowanej dotacji.

V) Termin i warunki realizacji zadania

Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 22 grudnia 2014 roku.

VI) Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 20 stycznia 2014 r., upływa z dniem 10 lutego 2014 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

VII) Zasady składania wniosków na finansowe wsparcie projektów podmiotów uprawnionych:

 1. Zgłoszone wnioski do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
 2. Złożenie wniosku na wsparcie finansowe projektu podmiotu uprawnionego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji jak również z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 3. W przypadku przyznania dofinansowania w kwocie mniejszej niż wnioskowana, organizacja pozarządowa zostanie poinformowana o kwocie i przeznaczeniu przyznanej dotacji oraz będzie zobowiązana do przedstawienia korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz korekty harmonogramu realizacji zadania.

VIII) Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 21 marca 2014 roku. Rozstrzygnięcia konkursu są publikowane na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozpatrywane pod względem merytorycznym będą jedynie oferty spełniające wszystkie wymagane kryteria formalne. Ocena formalna polega na sprawdzenia kompletności i prawidłowości oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu.

Ponadto, przy wyborze ofert uwzględnione zostaną tryb i kryteria określone w art. 13-15 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536, t.j.):

1) kryteria merytoryczne:

zgodność oferty z ogłoszeniem konkursowym,
określony adresat projektu,
zakładane rezultaty realizacji zadania,

2) kryteria finansowe:

koszty realizacji zadania w stosunku do zakresu i liczby osób objętych projektem,
udział środków własnych oferenta,
spójność kosztorysu z opisem zadania,

* Kosztorys przedstawiony w ofercie musi być skonstruowany prawidłowo. Jeśli kosztorys oferty zostanie skonstruowany w sposób chaotyczny, mało przejrzysty, utrudniający jego ocenę - wówczas wniosek może zostać odrzucony ze względów formalnych.

3) kryteria organizacyjne:

dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
zasoby kadrowe i rzeczowe oferenta,

4) rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych, we wcześniejszych konkursach, środków,

5) atrakcyjność, innowacyjność / kontynuacja rozpoczętego zadania.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. W roku ubiegłym zrealizowano zadanie o podobnej tematyce w ramach którego dofinansowano oferty 79 podmiotów na łączną kwotę 616.735,00 zł.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 8541846
lub 61 8541690.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 14.01.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2015 - 13:59