Profilaktyka zakażeń HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV połączonych z poradnictwem

Treść archiwalna

OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy > organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, na realizację programu:

Profilaktyka zakażeń HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów  w kierunku HIV połączonych z poradnictwem

Celem programu jest podejmowanie działań: profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych,  poprzez m.in. zapewnienie społeczeństwu dostępu do anonimowych bezpłatnych badań krwi w kierunku zakażenia wirusem HIV, połączonych z profesjonalnym poradnictwem okołotestowym, wykonywanych w punktach konsultacyjno diagnostycznych; działania inne.

I) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

wynosi 4 000,00 zł. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie.

II) Zasady przyznawania dotacji:

  1. złożenie oferty według wzoru oferty określonego w załączniku Nr 1 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25);
  2. dołączenie aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów (nie starszych niż 3 miesiące) potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  3. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków lub strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok;
  4. dołączenie umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej;
  5. przedłożenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

III) Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 15 grudnia 2013 roku.

IV) Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 27 marca 2013 r., upływa z dniem 19 kwietnia 2013 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V) Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 17 maja 2013 r.

  1. przy wyborze ofert uwzględnione będą kryteria określone w art.13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U.         z 2010 Nr 234 poz. 1536);
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. W roku ubiegłym zrealizowano ww. zadanie na łączną kwotę 3 200,00 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 16 88.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 12.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:19