Wspieranie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy skierowane do osób zakażonych HIV, poprzez zapewnienie im pomocy psychologicznej

Treść archiwalna

OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie zapisów art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25  ust. 1 ww. ustawy, na realizację programu:

Wspieranie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy skierowane do osób zakażonych HIV, poprzez zapewnienie im pomocy psychologicznej

Celem programu jest poszerzanie oferty programowej dla osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich, w zakresie kształtowania postaw samoakceptacji, zrozumienia oraz akceptacji w środowisku najbliższych; działania inne.

I) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

wynosi 5 000 zł. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie. 

II) Zasady przyznawania dotacji:

  1. złożenie oferty według wzoru oferty określonego w załączniku Nr 1 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy        o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25);
  2. dołączenie aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów (nie starszych niż 3 miesiące) potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  3. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków lub strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok;
  4. dołączenie umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej;
  5. przedłożenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

III) Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 15 grudnia 2014 roku.

IV) Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 7 kwietnia 2014 r., upływa z dniem 16 maja 2014 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V) Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

  1. przy wyborze ofert uwzględnione będą kryteria określone w art.13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 ze zm.),
  2. zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu W roku ubiegłym zrealizowano ww. zadanie na kwotę 6.000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 16 88.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2015 - 13:56