Zapobieganie zakażeniom HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV połączonych z poradnictwem

Treść archiwalna

OGŁOSZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Działając na podstawie zapisów art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, na realizację programu:

Zapobieganie zakażeniom HIV poprzez sfinansowanie anonimowych, bezpłatnych testów w kierunku HIV połączonych z poradnictwem

Celem programu jest podejmowanie działań ograniczających rozprzestrzenianie się zakażeń HIV oraz zapobiegających zakażeniom, szczególnie wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych, poprzez zapewnienie im dostępu do anonimowych i bezpłatnych badań krwi w kierunku HIV, połączonych z poradnictwem okołotestowym, wykonywanych   w punktach konsultacyjno diagnostycznych; działania inne.

I) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

wynosi 4 000,00 zł. W uzasadnionych przypadkach kwota dotacji może ulec zmianie.

II) Zasady przyznawania dotacji:

  1. złożenie oferty według wzoru oferty określonego w załączniku Nr 1 do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. nr 6 poz. 25);
  2. dołączenie aktualnego odpisu z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów (nie starszych niż 3 miesiące) potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
  3. przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków lub strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok;
  4. dołączenie umowy partnerskiej w przypadku oferty wspólnej;
  5. przedłożenie ewentualnych pełnomocnictw niezbędnych do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

III) Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno zostać zrealizowane, na warunkach określonych w odrębnej umowie, do dnia 15 grudnia 2014 roku.

IV) Termin i miejsce składania ofert:

Termin składania ofert rozpoczyna się dnia 7 kwietnia 2014 r., upływa z dniem 16 maja 2014 r. Oferty należy składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025. W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

V) Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

  1. przy wyborze ofert uwzględnione będą kryteria określone w art.13-15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536);
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań podobnych do zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu. W roku ubiegłym zrealizowano ww. zadanie na łączną kwotę 4.000 zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 1688.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.04.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.01.2015 - 14:01