Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014

Treść archiwalna

W dniu 21 lutego 2014 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.

Założeniem Programu jest stymulowanie podejmowania przez samorządy terytorialne odpowiednich szczebli (gmin i powiatów) takich działań, które będą służyły:

  • wsparciu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo–wychowawcze, które umożliwiłoby zatrzymanie w rodzinie dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej lub powrót do rodziny dzieci umieszczonych wcześniej w pieczy zastępczej, poprzez rozwój sieci asystentów rodziny zatrudnianych w gminach;
  • wsparciu rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poprzez rozwój sieci koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnianych w powiatach.

Na Program przeznacza się kwotę do 70 000 tys. zł.

Zapotrzebowanie należy składać w formie papierowej i elektronicznej wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania. Zapotrzebowanie w formie pisemnej należy nadesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego (na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Polityki Społecznej  i Zdrowia– al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań), z dopiskiem na kopercie Zapotrzebowanie na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”. Zapotrzebowanie w formie elektronicznej należy wysyłać na adres mailowy: itanska@poznan.uw.gov.pl z dopiskiem w tytule „Asystent i Koordynator 2014 r.” (prosimy o wpisywanie poprawnego tytułu maila!!!). Obie wersje zapotrzebowania należy wysłać w terminie 14 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, tj. do dnia 7 marca 2014 r.

Termin uznaje się za zachowany, jeżeli podmiot złoży zapotrzebowanie w powyższym terminie osobiście w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego). Zapotrzebowania składane po terminie nie będą uwzględniane!

Autor: Agnieszka Adamczak
Data utworzenia: 24.02.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.04.2016 - 08:32