„Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2013

Treść archiwalna

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy o pomocy społecznej (organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy) do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

W bieżącym roku na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł. Maksymalna kwota dotacji wynosi 300.000 zł.

Oferty konkursowe można przesyłać do Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, 61 – 713 Poznań, al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. 025 w terminie do dnia 22 kwietnia 2013 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów 61 854 18 46 lub 61 854 16 90.

Autor: Adam Jezierski
Data utworzenia: 05.04.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:35