Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.

Treść archiwalna

W dniu 27 czerwca 2013 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku. Na Program przeznacza się kwotę do 8 mln zł. Celem programu jest wspieranie finansowe jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego w realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych) o zasięgu gminnym i ponadgminnym.  W ramach programu dofinansowaniu podlegać będą adaptacje, remonty i prace wykończeniowe, będące wydatkami bieżącymi, związanymi z poprawą warunków opieki i wychowania w już funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego oraz doposażenie placówek wsparcia dziennego, w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych.

Zachęcamy Państwa do składania ofert. Zapotrzebowanie należy składać w formie papierowej wyłącznie na formularzu zapotrzebowania, zawierającym informacje dotyczące zadania (dla każdej placówki wsparcia dziennego jednostka samorządu terytorialnego wypełnia odrębne zapotrzebowanie). Zapotrzebowanie należy nadesłać listem poleconym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na kopercie z dopiskiem

Oferta na konkurs „Resortowy Program dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.” w terminie 21 dni od daty opublikowania Programu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, czyli włącznie do dnia 18 lipca 2013 r. (liczy się data stempla pocztowego).

Autor: Ilona Tańska
Data utworzenia: 08.07.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:43