Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2013 roku, cz. 7. [poz. 601-623]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2013 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
601 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rzadowej w dziele 710 Działalność usługowa, rozdział 71 035 Cmetarze, wynikającego z Porozumienia zawartego 30 kwietnia 2012 r. pomiedzy Wojewodą Wielkoposlkim a Miastem Górka na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o rgobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.) Urząd Miejski w Miejskiej Górce, ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka  5.12-6.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
602 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy w zakresie: - spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, określonych w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojadami, - zgodnosci prowadzonego szkolenia z obowiązujacymi programami szkolenia i warunkami przeprowadzania zajęć
[wystąpienie pokontrolne]
ośrodek doskonalenia tachniki jazdy Sobiesław Zasada Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Bednarach 17 62-010 Pobiedziska 5.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
603 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy w zakresie: - spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, określonych w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojadami, - zgodnosci prowadzonego szkolenia z obowiązujacymi programami szkolenia i warunkami przeprowadzania zajęć ośrodek doskonalenia tachniki jazdy Sobiesław Zasada Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bednarach 17 62-010 Pobiedziska 5.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
604 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 9.12-12.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
605 sprawdzenie realizacji standardów usług świadczonych mieszkance - Pani Marii Lisiak, na podstawie pisma Posła na Sejm RP Jana Dziedziczaka Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach, z seidzibą pod adresem: 63-500 Ostrzeszów, Kochłowy 1  9.12-12.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
606 trwałość projektu Nr Z/2.30/I/1.2/232/04 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Annapol, Bachorzew, Potarzyca, Tarce" 
[informacja pokontrolna]
Przedsiebiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji sp. z o. o. w Jarocinie , ul. Gajówka 1, m. Cielcza 63-200 Jarocin 9.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
607 realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe w Turku, Kaliska 59, 62-700 Turek 16.12.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
608 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych  udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych z Wojewodą Wielkopolskim, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 9.12.2013 - 31.01.2014 Wydział Finansów i Budżetu
609 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne] 
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10, 63-700 Krotoszyn  9.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
610 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiażące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  Rodzinny Dom Dziecka w Brzezinach z siedzibą pod adresem: Wł. Jagiełly 14, 62-874 Brzeziny  9.12-20.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
611 przestrzeganie przez Klub Sportowy Warta Poznań S.A. ul. Półwiejska 28/5, 61-888 Poznań, jako organizatora imprez masowych na Stadionie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. nr 16, poz. 73) Stadion KS Warta Poznań ul. Droga Dębińska 12, 61-555 Poznań  10.12.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
612

zasadność przyznawania swiadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czempiniu, z siedzibą pod adresem: ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń 17.12-30.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
613 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno 10.12.2013-10.01.2014 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
614 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca  12.12.2013 - 13.01.2014 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
615 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegajacej kontroli wiażące się z realizacją zadania określonego w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dom Młodzieży im. Bł. Laury Vicuni z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 53, 60-625 Poznań 12.12-31.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
616 wyjaśnienie zasadności zarzutów satwianych w skardze stanowiącej załącznik do pisma MPiPS nr DPS-V-054-10-8724/MZ/13 z dnia 28 listopada 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pile, ul. Kwiatowa 8, 64-920 Piła 11.12-18.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
617 przestrzeganie przez Klub Sportowy "KKS Lech Poznań" S.A. ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań, jako organizatora imprez masowych na Stadionie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. nr 16, poz. 73) Stadion Miejski w Poznaniu ul. Bułgarska 17, 60-320 Poznań 12.12.2013 r.  Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
618 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.   tłumacz przysiegły Pani Grażyna Krajcarz, zam. Ul. Różana 35, 64-500 Szamotuły 10.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
619 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami, wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych  udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań własnych realizowanych na podstawie umów i porozumień zawartych z Wojewodą Wielkopolskim, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Blizanów, Blizanów Drugi 52, 62-814 Blizanów 11.12.2013-17.01.2014 Wydział Finansów i Budżetu
620 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy "Zielone Centrum" z siedzibą pod adresem: ul. Garbary 47, 61-869 Poznań, prowadzonym przez Stowarzyszenie Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego "Zrozumieć i Pomóc" z siedzibą pod adresem: ul. Garbary 47, 61-869 Poznań na zlecenie Miasta Poznania.  18.12.2013-10.01.2014 Wydział Polityki Społecznej
621 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.   Tłumacz przysięgły Anna Tomaszewska - Kujda, ul. Kwiatowa 1,Karpicko 64-200 Wolsztyn 13.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
622 funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/20 i 30/30 oraz szpitalnego oddziału ratunkowego
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. ul. Poznańska 125 a, 63-300 Pleszew 18.12.2013 - 17.01.2014 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
623 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Bojanowie, Rynek 12, 63-940 Bojanowo 19.12.2013-31.01.2014 Wydział Finansów i Budżetu

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 12.12.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 14:42