Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2013 roku, cz. 6. [poz. 501-600]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2013 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
501 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Maria Nowaczyk, ul. Łąbędzia 4, 62-080 Lusówko 18.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
502 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administarcji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku obrony w obszarze przeprowadzania rejestracji osób na potrzeby kwalifiakcji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Urząd Miasta i Gminy Wronki  25.10.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
503 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska  Urząd Gminy w Szczytnikach, Szczytniki 139, 62-865 Szczytniki  29.10.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
504 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-946.4.14.2012.7 z dnia 11 maja 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie „Nowa Współna Droga"  z siedzibą w Swarzędzu ul. Grudzińskiego 18a/8, 62-020 Swarzędz 24.10-28.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
505 sposób sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji, przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz organizacja przynjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego  23, 61-705 Poznań 23.10-31.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
506 zadanie pn. Przebudowa ulicy Poznańskiej w miejscowości Starzyny oraz ulicy Trakt Napoleoński w miejscowości Rokietnica" zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica 28.10-30.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
507 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pa Zbigniew Kalata, zam. ul. Skryta 59, 62-064 Plewiska 23.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
508 kontrola wydatkowania w 2012 roku środków finansowych  przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produckcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miast i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki  28.10-28.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
509 spełnaianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i nstępnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rechabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.). 
[protokół kontroli]
zakład pracy chronionej "RAK SERVICE" ul. Niska 8 60-602 Poznań  4.11-5.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
510 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Aleksandra Słomiańska, ul. Moniuszki  3/26, 62-200 Gniezno  24.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
511 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i nstępnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rechabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.). 
[protokół kontroli]
zakład pracy chronionej Spółdzielnia Inwalidów "Metalowiec", ul. Bułgarska 39a, 60-320 Poznań  29.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
512

wykorzystanie  dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań  zleconych z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Wagrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 6.11-28.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu/ KW PSP
513 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleocnych jednostce samorządu terytoriwlnego odrębnymi ustawami, w tym na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizajcą zadań włsnych  bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budzetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno  7.11-19.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu/ KW PSP 
514 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Arletta Pawlik, ul. Szpitalna 3/15, 64-600 Oborniki  29.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
515 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Artur Repetski, ul. Kasprowicza 2D, 62-040 Puszczykowo  30.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
516 kontrola wydatkowiania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Strzałkowo, Al.. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo 5.11-5.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
517 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Hanna Brona, zam. ul. A. Chmielowskiego 8, 62-300 Września  31.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
518 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej  Dom Młodzieży im. Św. Dominika Savio z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 53, 60-625 Poznań 05.11-29.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
519 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych i bieżących, wykonywanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego, 62-620 Grzegorzew 12.11-17.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
520 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczącego powszechnego obowiązku obrony w obszarze przeprowadzania rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 8.11.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
521 kontrola zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radomyśl", zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II - Bezpieczeństwo - Dostępnośc - Rozwój", w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo 12.11-16.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
522 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Rodzinny Dom Dziecka w Pyzdrach z siedzibą pod adresem: ul. Farna 11, 62-310 Pyzdry 05.11-15.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
523

wykorzstanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Środa Wielkopolska na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska 07.11-15.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
524 kontrola w związku z powziętymi informacjami o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej lub statutowej Obiekt usytuowany pod adresem: ul. Libelta 6a, 62-200 Gniezno 07.11-21.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
525 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik 12.11-30.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
526 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki, wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej 
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS w Pile, ul. Kossaka 16, 64-920 Piła 18.11-29.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
527 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.   Tłumacz przysięgły Elżbieta Bryl - Kwiatkowska, ul. Chrobrego 21/25,    62-300 Września 06.11-12.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
528 wykorzstanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miejską Chodzież na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 13.11-21.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
529 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Rwa Kost - Patynek, ul. Bruzdowa 8, 61-324 Poznań 06.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
530 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry  Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku, ul. Poznańska 34a, 62-035 Kórnik 19.11-06.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
531 realizacja zadania zleconego gminie z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie, ul. 11 listopada 19, 62-510 Konin 18.11-29.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
532 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel we Włoszakowicach, z siedzibą pod adresem: Plac 21 października 4, 64-140 Włoszakowice 18.11-29.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
533 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Hoang Minh Ngo, ul. Półwiejska 7, 62-200 Gniezno 07.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
534 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Bożena Hryniewicz - Adamskich, ul. Katowicka 31/2, 61-131 Poznań 14.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
535 realizacja zadań zleconych w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska  Urząd Gminy w Dopiewie, ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo 18.11.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
536 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku obrony w obszarze przeprowadzania rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy 18.11.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
537 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i nstępnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rechabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.).  Zakład pracy chronionej "GRAPIL" Sp. j., ul. Niepodległości 80, 64-920 Piła 12.11-15.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
538 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Urząd Gminy Włoszakowice, ul.Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice 13.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
539 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu, ul. Noskowskiego  23, 61-705 Poznań 15.11-12.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
540 kontrola wydatkowania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na realizacją postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Skoki, ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki 13.11-13.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
541 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład pracy chronionej wymogów art. 28 i nstępnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rechabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.).  IMPULS SECURITY POLSKA sp. z o.o., ul. Podmiejska 2, 61-357 Poznań 18.11-19.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
542 zakres kontroli obejmować będzie: 1. Ocena prawidłowości realizacji zadań w latach 2011-2012 w zakresie legalności: - wydawanych przez organ decyzji o pozwoleniu na budowę, - przyjmowania zgłoszeń o zamiarze budowy/rozbiórki lub wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, - przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu. 2. Ocena poprawności funkcjonowania Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej pod kątem zgodności z przepisami ustawy Prawo budowlane, przepisami wykonawczymi, przepisami Kpa. 3. Realizacja określonego w ustawie Prawo budowlane i przepisach szczególnych obowiązku współpracy z organami administracji publicznej i współdziałania z organami nadzoru budowlanego. 4. Podstawy prawne działania organu , organizacja, stan zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe pracowników oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej. Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kaliszu 18.11-22.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
543 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Urząd Miejski Śmigla, pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel 14.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
544 kontrola wydatkowania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na realizacją postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina, ul. Poznańska 18, 62-095 Murowana Goślina  14.11-16.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
545 sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie, ul. Kazimierza Wielkiego 7A, 63-300 Pleszew 18.11-27.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
546 przestrzeganie przez Klub Żużlowy Start Gniezno Spółka Akcyjna ul. Wrzesieńska 25, 62-200 Gniezno, jako organizatora imprez masowych na Stadionie Miejskim w Gnieźnie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. Nr 16, poz. 73) Stadion Miejski w Gnieźnie, ul. Wrzesińska 27/29, 62-200 Gniezno 14.11.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
547 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-946.7.108.2012.2
[wystąpienie pokontrolne]
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży, ul. Strzelecka 11, 64-800 Chodzież  13.11-15.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
548 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Iwona Gol, zam. os. Stefana Batorego 79/6, 60-687 Poznań 20.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
549 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Jarocinie, Al.. Niepodległości 10-12, 63-200 Jarocin 18.11-22.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
550 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku obrony w obszarze organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej  Starostwo Powiatowe w Lesznie, ul. Plac Kościuszki 4B, 64-100 Leszno  22.11.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
551 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, powszechnego obowiązku obrony w obszarze prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej i założenia ewidencji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  Urząd Gminy Ostrowite, ul. Lipowa 2, 62-402 Ostrowite 21.11.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
552 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku obrony w obszarze przeprowadzania rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej  Urząd Miasta i Gminy w Szamotułach  22.11.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
553 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Żwirki i Wigury 1A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski  19.11-12.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
554 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl  19.11-12.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
555 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk 18.11-12.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
556 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie, ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn  25.11-20.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
557 prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym wydawanie decyzji administracyjnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1265 ze zm.), a także podejmowanie innych czynności w niej przewidzianych w sprawach wymienionych w art. 50 pkt 2, sposób przeprowadzania kontroli przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego wynikających z art. 50 pkt 1 lit a) w zw. z art. 4 pkt 22 lit. x) ustawy o transporcie drogowym, przestrzeganie przepsów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010 r.  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu, ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań  18.11-26.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
558 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 roku z rezerwy celowej budżetu państwa na odbudowę infrastruktury komunalnej zniszczonej wskutek zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków  20.11-20.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
559 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Elżbieta Dopierała, ul. Chrobrego 12/7, 62-300 Września 21.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
560 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Maria Karmelita-Celka, zam. ul. Artyleryjska 20, 62-200 Gniezno  18.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
561 gospodarowanie przez starostów nieruchomosciami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 26.11-.20.12.2013 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
562 trwałość projektu nr Z/2.30/I/1.2/98/04 "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Honoratka, Półwiosek Stary, Wąsosze, Szyszyn, Szyszyńskiej Holendry" 
[informacja pokontrolna]
Urząd Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  20.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
563 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Kórnik na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kórniku, Plac Niepodległości 1, 62-035 Kórnik  22.11 - 29.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
564 realizacja zadań z zakresu administaracji rządowej wynikających z ustawy o usługach turystycznych w przedmiocie zaszeregowania obiektów hotelarskiech do koreślonego rodzaju i nadanej kategorii Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, 61-823 Poznań  19.11-21.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
565 Kontrola wydatkowania w 2012 roku środków  finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Zaniemyśl, ul. Średzka 9, 63-020 Zaniemyśl  22.11-23.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
566 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 20.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
567 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-946.4.16.2012.7 zawartą a dniu 17 maja 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie centrum Zdrowia i Edukacji "primum Vivere" z seidzibą w Wagrowcu, ul. Księdza Wujka 16a/5, 62-100 Wągrowiec 25.11-27.11.2013 Wydział Polityki Społecznej
568 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kołaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kołaczkowo 25.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
569

kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznej w rejonie operacyjnym nr 30/24 (powiat szamotulski) w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotulach, ul. Sukiennicza 13, 64-500 Szamotuly  22.11-20.12.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
570

kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznej w rejonie operacyjnym nr 30/16 (powiat obornicki) w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach, ul. Szpitalna 2, 64-600 Oborniki 22.11-20.12.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
571 realizacja zadania z zakresu administracji rzadowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury srodowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejski-Gmminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy z siedzibą pod adresem: ul. K. Libelta 4, 62-130 Golańcz, w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Golańczy pod adresem: ul. K. Libelta 4, 62-130 Gołańcz 22.11-12.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
572 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/313/04 "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Garzew, Goliszew" 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Żelazków, Żelazków 138 62-817 Żelazków 25.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
573 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku obrony w obszarze przeprowadzania rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej oraz zalożenia ewidencji wojskowej Urząd Gminy w Rokietnicy  ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica  29.11.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
574

spełnianie wybranych standardów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 14 wrzesnia 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. z 2011 r. nr 279 poz. 1641)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]

Powiatowy Urząd Pracy w Rawiczu, ul. Kamińskiego 19a, 63-900 Rawicz 25.11-05.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
575 kontrola wydatkowania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na realizacją postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czempiń, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń 26.11-27.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
576 kontrola wydatkowania w 2012 roku środkow finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl  27.11-27.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
577 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica  28.11-27.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
578 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, 62-004 Czerwonak 29.11-27.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
579 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rogoźno na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Ujściu, Plac Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście 2.12-10.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
580 przestrzeganie przez Klub Żużlowy Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno, jako organizatora imprez masowych na Stadionie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. nr 16, poz. 73) Klub Żużlowy Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna ul. Strzelecka 7, 64-100 Leszno 26.11.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
581 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznej w rejonie operacyjnym nr 30/13 (powiat leszczyński) w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, ul. Kiepury 45 - 64-100 Leszno  26.11-6.12.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
582 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania dyspozytorni medycznej w rejonie operacyjnym nr 30/13 (powiat kościański) w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie, ul. Szpitalna 7, 64-000 Kościan 26.11-6.12.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
583 zadanie pn. "Budowa drogi gminnej Zbytki - Krzemieniewo" realizowanego w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpiczenstwo - Dostepność - Rozwój" w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budzetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Krzemieniewo, ul. Dworcowa 34 1, 64-120 Krzemieniewo 29.11-31.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
584 obejmuje sprawdzenie prawidłowości realizacji w 2012 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie
[zalecenia pokontrolne]
Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, z siedzibą pod adresem: ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznan  oraz pod adresem: ul. Borówki 12, 61-304 Poznań  28.11-5.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
585 przestrzegania przepisów ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do infomacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), wykonywanie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w zakresie dokonywania oceny i wydawania świadectw jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2011 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, pl. Wolności 17, 61-739 Poznań 27.11-5.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
586 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urzad Miejski w Kole, ul. Mickiewicza 12, 62-200 Koło 29.11-20.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
587 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuły 6.12-20.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
588 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń  5.12-30.12.2013 Wydział Finansów i Budżetu
589 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie: - ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o  ewidencji ludności i dowodach osobistych, - powszechnego obowiązku obrony w zakresie prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej  i założenia ewidencji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów 6.12.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
590 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie: - ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o  ewidencji ludności i dowodach osobistych, - powszechnego obowiązku obrony w zakresie prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej  i założenia ewidencji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek 5.12.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
591 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysiegły Pani Monika Biała, zam. Ul. Miodowa 3, 62-052 Rosnówko 29.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
592 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysiegły Pan Franciszek Hadasik, zam. Ul. Kramarska 1/8, 61-765 Poznań 6.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
593 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń  2.12.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
594 przestrzeganie przez Jarociński Klub Sportowy "Jarota" Jarocin ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin jako organizatora imprez masowych na Stadionie warunków utrwalania przebiegu imprezy masowej, określonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. nr 16, poz. 73) Stadion Miejski w Jarocinie ul. Sportowa 6, 63-200 Jarocin 3.12.2013 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
595 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-946.3.4.2012.7 z 5 kwietnia 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie "Spadochron" z siedzibą w Poznaniu os. Bolesława Chrobrego 11A/33, 60-681 Poznań 4.12-6.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
596 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Pleszewie, z siedzibą pod adresem: 63-300 pleszew, ul. Targowa 1  10.12-20.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
597 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej, w tym sprawdzenie realizacji zalecen pokontrolnych znak PS.II - 4,11.0934-1-5/09 wydanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w 2010 r.
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Spolecznej w Poznaniu z siedzibą pod adresem: ul. Św. Rocha 13, 61-142 Poznań 5.12-31.12.2013 Wydział Polityki Społecznej
598 przestrzeganie warunków pozwolenia Wojewody Wiekololskiego nr 3/2003 z 31 grudnia 2003 roku na nabywanie lub użytkowanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz art.. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 1 ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego VEKO-ART. Jędrzej Walkowiak, Przemyslaw Żmidziński spółka jawna mieszczącej się w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 174 10.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
599 wykorzystanie dotacji celowej na zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich, przekazanej na podstawie umowy  nr DT/III/99/2012 z 26 września 2012, zawartej pomiedzy Województwem Wielkopolskim a Wojewodą Wielkopolskim Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, mieszczacym się w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 46 11.12-13.12.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
600 wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na realizację zadań gminy w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, w zakresie określonym w Resortowym programie Rozwoju instytucji opieki na ddzieckiem w wieku do lat 3 "Maluch" realizowanym w 2012 roku wynikąjcych z Porozumień Nr: 1/2012, 2/2012, 3/2012 zawartych 31 maja 2012 r. pomiedzy Wojewodą Wielkoposlkim  a Miastem Poznań na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 235 ze zm.) Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 13.12-31.12.2013 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 08.11.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 19:48