Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2013 roku, cz. 3. [poz. 201-300]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2013 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
201 stosowanie przepisów o zamówieniach publicznych w odniesieniu do przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie specjalistycznych  usług opiekuńczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Trzemeszno Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie, ul. Kościuszki 35, 62-240 Trzemeszno 06.05-
19.06.2013
Wydział Finansów i Budżetu
202 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
SAFE HUNTERS Sp. z o.o. Sp. K. - ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wlkp. 07.05-
08.05.2013
Wydział Polityki Społecznej
203 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
KEEM-WIR Sp. z o.o; - Bystrzyca 7, 620240 Trzemeszno 09.05.2013 Wydział Polityki Społecznej
204 kontrola podmiotu prowadzącego kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Wielkopolska Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Al. Niepodległości 34A, 63-200 Jarocin 07.05-
21.05.2013
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
205 zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 263541 P -  ulicy Sportowej w miejscowości Duszniki” zrealizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych  - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki  14.05-
17.06.2013
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
206 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Tuliszkowie, adres: Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków  20.05-
29.05.2013
Wydział Polityki Społecznej
207 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Dolsk, Plac Wyzwolenia 4, 63-140 Dolsk 10.05-
28.06.2013
Wydział Finansów i Budżetu
208 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego , realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin  zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo wychowawczych typu rodzinnego”. (Dz. U. z  2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec 17.05-
22.05.2013
Wydział Polityki Społecznej
209 zagadnienia związane z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska 115 14.05-
15.05.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
210 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182) Dom Pod Aniołem z siedzibą pod adresem: Jelitowo 1, 62-242 Jelitowo  16.05-
29.05.2013
Wydział Polityki Społecznej
211 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Agnieszka Imierowicz-Kowalska, zam. ul. Spacerowa 4, 62-052 Komorniki  09.05.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
212 gospodarowanie środkami finansowymi  i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu, pl. Wolności 17, 61-739 Poznań 10.05-
28.06.2013
Wydział Finansów i Budżetu
213 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Państwowa Straż Rybacka w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 13.05-
14.06.2013
Wydział Finansów i Budżetu
214 zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont drogi gminnej w miejscowości Rozbitek na odcinku 530 mb” zrealizowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Kwilcz, ul. Kard. Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz 24.05-
21.06.2013
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
215 kontrola  dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 01/30 w okresie od 1 lipca 2011 roku do dnia zakończenia kontroli włącznie
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolska, ul. Kramarska 17, 61-765 Poznań  14.05-
31.05.2013
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
216 kontrola podmiotu prowadzącego kursy w zakresie kwalifikacji pierwszej pomocy, pod względem spełniania wymagań określonych w art. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 z późń. zm.) Medisar Usługi Medyczne Szkolenia Ratownictwo Medyczne ul. Asnyka 61/24, 62-800 Kalisz  17.05-
3.06.2013
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
217 prowadzenie postępowań akredytacyjnych, o których mowa w art. 66b i 77a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 t. j.) oraz przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań  15.05-
7.06.2013
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
218 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pani Aleksandra Joanna Brzeska-Nowak, zam. ul. Poniatowskiego 31A, 64-200 Wolsztyn  14.05.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
219 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Wągrowcu, z siedzibą pod adresem: ul. Pisakowa 6, 62-100 Wągrowiec prowadzony   23.05-
20.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
220 w związku z informacjami o prowadzeniu bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej obiekt usytuowany pod adresem: 64-100 Leszno, ul. Żniwna 2 17.05-
31.05.2013
Wydział Polityki Społecznej
221 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-.946.4.31.2012.7 z 14 maja 2012 r.
[wystąpienie pokontrolne]
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci-Oddział Powiatowy w Turku, ul. Parkowa 3, 62-700 Turek  23.05-
28.05.2013
Wydział Polityki Społecznej
222 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem 20.05-
23.05.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
223 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu, z siedzibą pod adresem: ul. Gen. Grota -Roweckiego 4, 63-900 Rawicz  27.05-
7.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
224 zasadność świadczeń, legalność wydawanych decyzji oraz kwalifikacje kadry Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym, adres: 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Sportowa 1  20.05-
7.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
225 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu inwestycji melioracyjnych oraz PROW 2007-2013
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17 20.05-
19.06.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
226 sprawdzenie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie, yl. Przemysłowa 4B, 63-330 Dobrzyca 27.05-
31.05.2013
Wydział Polityki Społecznej
227 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Kazimierz Biskupi, pl. Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi 23.05-
05.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
228 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miesjki w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 23.05-
05.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
229 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadń własmych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie  dochodów budżetowych związanych  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Siedlec, ul. Zbąszyńska 17, 64-212 Siedlce  27.05-
05.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
230 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie: ewidencjiludności i dochodów osobistych, wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska,wynikających z ustawy o zmianie  imienia i nazwiska Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, Skalmierzyce ul. Ostrowska 8, 63-460 Nowe Skalmierzyce 28.05.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
231 wszystkie sfery  organizacji i funkcjonowania jednostki,wiążące się z realizacją zadania okreslonego w ustawie o pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie-Falmierowo1, 89-311 Falmierowo 03-21.06.2013 Wydział Polityki Społecznej
232 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Dobrzyca, Rynek14,63-300 Dobrzyce 03.06-
12.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
233 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym ul.Poznańska 115  62-080 Tarnowo Podgórne 03-30.06.2013 Wydział Polityki Społecznej
234 sprawdzenie prawidłowości realizacji w 2012 r. programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, ul.Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 04-18.06.2013 Wydział Polityki Społecznej
235 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września 03.06-
03.07.2013
Wydział Skarbu Państwa i  Nieruchomości
236 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Urząd Miejski Gminy Rakoniewice  Osiedle Drzymaly 25, 62-067 Rakoniewice 28.05.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
237 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Urzad Miasta i Gminy w Gołańczu, ul.dr. Piotra Kowalika 2,62-130 Gołańcz 07.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
238 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Pan Zbigniew Jakubowski, zam ul.Grodzka 4, 62-200 Gniezno 28.05.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
239 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację zadania publicznego,realizowanego w ramach:Resortowego programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 ,,Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne  domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego''.(Dz. U. z 2011r., Nr 149, poz.887ze zm.) 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe  w Kępnie  63-600 Kępno 06-11.06.2013 Wydział Polityki Społecznej
240

realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]

Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła II 9/10, 62-200 Gniezno  04-07.06.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
241 gospodarowanie  środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych. Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań  03.06-
12.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
242 gospodarowanie  środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu AL.Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań 03.06-
12.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
243 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  Urząd Gminy w Kramsku, ul.Chopina12, 62-511 Kramsk 12.06-
24.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
244 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnegoodrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Poniecu, Rynek 24, 64-125  Poniec 13.06-
25.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
245 zagadnienia związane z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356,ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn  05-06.06.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
246 wyjaśnienie zarzutów dotyczących przyznania i realizacji pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych podnoszonych w skargach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie , z siedzibą pod adresem: ul. Brylewska 6, 64-120 Krzemieniewo 10-21.06.2013 Wydział Polityki Społecznej
247 zadanie pn. „Budowa małej obwodnicy Kępna" poprzez przebudowę dróg powiatowych nr 5713P i 5599P w „ Kepnie" zrealizowane w ramach           „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Kępnie, ul. Kościuszki 5, 63-600 Kepno  10.06-
19.07.2013
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
248 zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 858050P w Bralinie  (ul. 3 -go Maja oraz ul. Rynek) długość 504 mb" zrealizowane  w ramach          „Narodowego Programu Przebudowy dróg lokalnych 2008-2011" w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Bralin, ul. Rynek 3, 63-640 Bralin oraz na miejcu realizacji inwestycji  10.06-
19.07.2013
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
249 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Barbara Kaczmarek, zam. ul. Armii Krajowej 21/4, 64-600 Oborniki Wielkopolskie 5.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
250 trwałość projektu nr DPI/2.6/P/05/09, pn. „Podnoszenie kompetencji partnerów społeczno-gospodarczych Wielkopolski zaangażowanych w realizację celów RSI w oparciu o lekcje z pierwszego okresu wdrażania", 
[informacja pokontrolna]
Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46, 61-612 Poznań  6.06-
7.06.2013
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
251 wykorzystanie i rozliczanie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Jastrowie na podstawie  art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie 5.06-
13.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
252 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Damasławek, Rynek 8, 62-110 Damasławek 11.06-
24.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
253 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pani Cecylia Jankowska, zam. ul. Kcyńska 84, 62-100 Wągrowiec 6.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
254 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zakład pracy chronionej Leszczyńska Agencja Wydawnicza, ul. Słowiańska 55, 64-100 Leszno  11.06-
13.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
255 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład pracy chronionej - PEAMCO Materiały Budowlane Sp. J., ul. Obrońców Lwowa 19, 64-100 Leszno  7.06-
10.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
256 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r.  - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Braci Niemojewski 3-5.  10.06.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
257 kontrola podmiotu prowadzącego kursy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, pod względem spełniania wymagań określonych w art.. 13 ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. nr 191, poz. 1410 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Wiedzy, ul. Nowa 2, 63-004 Tulce 10.06-
25.06.2013
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
258 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski, Stary Rynek 11, 63-720 Koźmin Wielkopolski  19.06-
5.08.2013
Wydział Finansów i Budżetu
259 spełnianie standardów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynku pracy (Dz. U z 2011 r. nr 279 poz. 1641)    
[protokół kontroli]                                       
Powiatowy Urząd Pracy w Śremie, ul. Gostyńska 49, 63-100 Śrem  12.06-
26.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
260 wykorzystanie i rozliczanie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Luboń na podstawie  art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Luboń, Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 62-030 Luboń  13.06-
20.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
261 rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska  Urząd Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń  21.06.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
262 realizacja zadań zleconych w zakresie rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska  Urząd Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 17.06.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
263 sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzienie, polegających na opracowywaniu i realizacji gminnego progarmu przeciwziałania przemocy w rodzienie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także tworzeniu i pracy zepołu interdyscyplinarnego Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski  17.06-
24.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
264 sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzienie, polegających na wykonywaniu obsługi organizacyjno - technicznej zespołu interdyscyplinarnego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Limanowskiego 17, 63-400 Ostrów Wielkopolski 18.06-
24.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
265 zagadnienia związane z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zm.)
 
Urząd Gminy Czempiń, ul. 24 Stycznia 25 17.06-
18.06.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
266 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek  18.06-
21.06.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
267 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pan Bartosz Hajbowicz, zam. ul. Świt 19 62-080 Lusowo 11.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
268 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Witold Kaczmarek, zam. Mickiewicza 27 62-045 Pniewy 13.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
269 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pani Karina Małyszko , zam. ul. Ogrodowa 5 62-045 Pniewy 13.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
270 wykorzystanie i rozliczanie dotacji na realizację zadania publicznego, realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych  typu rodzinnego". (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.).  Starostwo Powiatowe w Gostyniu, 63-800 Gostyń  19.06-
24.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
271 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pani Joanna Emilia Krzemień-Rusche, zam. ul. Lipowa 32 Swadzim 62-080 Tarnowo Podgórne  14.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
272 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Kole, ul. Prusa 14, 62-600 Koło 19.06-
19.07.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
273 wykorzystanie środków finansowych przekazanych w 2012 r. z budżetu państwa oraz rezerwy celowej na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
[wystąpienie pokontrolne]
Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Złotowie, ul. Za Dworcem 9, 77-400 Złotów 17.06-
17.07.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
274 organiacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie, ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie 14.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
275 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 11, 63-500 Ostrzeszów  21.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
276 zasadnośc przyznawania świadczeń, legalność wydawnych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej określone w ustawie o pomocy społecznej  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu, z siedzibą pod adresem: ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń 21.06-
5.07.2013
kontrola anulowana
Wydział Polityki Społecznej
277 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawnych decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa  24.06-
5.07.2013
Wydział Polityki Społecznej
278 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Urząd Miejski w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn  20.06.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
279 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Pile, al.. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła  25.06-
28.06.2013
Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
280

zasadnośc przyznawania świadczeń, legalność wydawnych decyzji w wybranych formach pomocy

minny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminku z siedzibą pod adresem: 62-840 Koźminek, ul. Kościuszki 7 20.06-
24.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
281 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Arkadiusz Mis, zam. os. Wieniawa 5/4 , 64-100 Leszno  18.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
282 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Kaliszu, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz 24.06-
24.07.2013
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
283 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego (pismo znak ZK-V.431.1.2013.1.2013.6 z dnia 19 lutego 2013 r.)
[protokół kontroli]
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o. o. ul. Poznańska 125 a, 63-300 Pleszew 24.06-
5.07.2013
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
284 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 ze zm.), w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego w rejonie operacyjnym nr 30/23 
[protokół kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca  24.06-
12.07 2013 r. 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
285 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Miejski w Kobylinie, Rynek Marszałka Piłsudskiego 1, 63-740 Kobylin  27.06-
12.08.2013
Wydział Finansów i Budżetu
286 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wielkopolskich 121, 64-733 Drawsko 1.07-
19.08.2013
Wydział Finansów i Budżetu
287 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych zwiazanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej Urząd Gminy Babiak, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak 2.07-
19.08.2013
Wydział Finansów i Budżetu
288 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pan Marcin Błaszkowski, zam. al. Z. Krasińskiego 15/4, 64-100 Leszno  20.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
289 wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2012  r. z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania i tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 235)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Śremie, 63-100 Śrem 1.07-
4.07.2013
Wydział Polityki Społecznej
290

realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ocena spełniania standardów w związku z wnioskiem Prezydenta Miasta Poznania o zwiększenie liczby miejsc z 20 do 30 w placówce

Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży Sprawnej Inaczej "Śmiałek" zlokalizowane pod adresem ul. Os. Marysieńki  25, 60-688 Poznań  27.06-
12.07.2013
Wydział Polityki Społecznej
291 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Ewa Murawska, ul. Szkolna 20, 60-23 Borówiec 21.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
292 zabezpiczenie dokumentacji związanej z kontrolą prowdzoną w Palcówce Opiekuńczo-Wychowawczej, a przechowywanej w filii Ośrodka lub w Ośrodku, odebranie świadczeń od pracowników filii Wielkopolskiego Ośrodka Adaptacyjnego oraz przeprowadzenie wszystkich innych niezbędnych czynności do wyjaśnienia sprawy będącej  przedmiotem kontroli w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  Wielkopolki Ośrodek Adopcyjny z filią w Pile, zlokalizowany pod adresem: ul. Rydygiera 23, 64-920 Piła  24.06-
28.06.2013
Wydział Polityki Społecznej
293 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r.  Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń 25.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
294 sprawdzenie systemów informatycznych i rejestrów publicznych związanych z prowadzeniem: Rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne, Rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonujacą badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu, Ewidencji uprawnionych lekarzy do przeprowadzania badań  osób ubiegających się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem, Ewidencji psychologów uprawnionych do badań z zakresu psychologii transportu, Ewidencji egazminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 26.06.2013 Biuro Obsługi i Informatyki
295 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Anna Nowak, zam. os. Wojska Polskiego 20A, 62-065 Grodzisk Wielkopolski 25.06.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
296 wyjaśnienia pisma  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań - filia Stare Miasto, ul. Ratajczaka 5, 61-813 Poznań  27.06-
5.07.2013
Wydział Polityki Społecznej
297 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i in, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administarcji rządowej Urząd Gminy Czermin, Czermin 4, 63-304 Czermin 9.07-
20.07.2013
Wydział Finansów i Budżetu
298 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250b, 60-166 Poznań  8.07-
20.08.2013
Wydział Finansów i Budżetu
299 gospodarowanie środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych, stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań  8.07-
20.08.2013
Wydział Finansów i Budżetu
300 trwałość projektu nr Z/2.30/I/13.2/137/04/u/7/09 „wymiana stolarki okiennej na terenie siedmiu oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu" 
[informacja pokontrolna]
Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 26.06-
27.06.2013
Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 28.05.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 14:18