Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2013 roku, cz. 5. [poz. 401-500]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2013 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Marzena Walczak, zam. ul. Kościuszki 32c/23, 62-300 Września 6-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
402

sprawdzenie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, wiążących się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]

Dom Pomocy Społecznej w Fabianowie z siedziba pod adresem: 63-330 Dobrzyca, Fabianów ul. Pleszewska 2  16.09-27.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
403 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, określonych w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia i warunkami przeprowadzania zajęć
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek doskonalenia techniki jazdy Akademia Bezpiecznej Jazdy  Tomasza Kuchara Sp z o. o. z siedziba we Wrocławiu przy ul. Muchoborskiej 6 w miejscu prowadzenia działalności – Lipka Osiedla Rajdowe 9-09-2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
404 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, określonych w art. 114 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia i warunkami przeprowadzania zajęć
[wystąpienie pokontrolne]
Ośrodek doskonalenia techniki jazdy Rallyland Sp z o. o. z siedzibą w miejscowości  Lipka Osiedla Rajdowe 1 w miejscu prowadzenia działalności – lipka Osiedle Rajdowe 9-09-2013  
405 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pani Arleta Różańska, zam. Wierzyce 205, 62-262 Fałkowo 9-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
406 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Magdalena Maria Komorowska, ul. Mickiewicza 2b/27, 62-200 Gniezno 9-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
407 wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonej w 2012 r. z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów utrzymania i tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wynikającej z Umowy zawartej w dniu 20 listopda 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011 Nr 45, poz. 235 ze zm.). 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta w Kaliszu, 62-800 Kalisz 11.09-17.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
408 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Słupcy, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 17.09-17.10.2013 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
409 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w jaraczewie, ul. Jarocińska 1, 63-233 Jaraczewo 16.09-14.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
410 gospodarowanie  środkami finansowymi i realizacja dochodów budżetowych. Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
[wystąpienie pokontrolne]
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, ul. Masztalerska 3, 61-767 Poznań  16.09-31.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
411 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacja zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd gminy Grodziec, ul. Głowna 17, 62-580 Grodziec 18.09-17.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
412 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borku Wlkp., z siedziba pod adresem: Rynek 13, 63-810 Borek Wielkopolski 17.09-30.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
413 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Czarnkowa, Pl. Wolności 6, 64-700 Czarnków 12-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
414 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków 13-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
415 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Trzcianki, ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 11-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
416 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Helena Titow, zam. ul. Nowa 35, 62-051 Wiry 12-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
417 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczącej powszechnego obowiązku obrony w obszarze organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl  23.09.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
418 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pan Paweł Przybylski, ul. Kołłątaja 14, 64-500 Szamotuły 13.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
419 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pani Małgorzata Bielska, ul. Culica 2/H 59, 62-300 Września 16.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
420 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze,   wynikającego z Porozumienia zawartego 29 grudnia 2011 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Poznań na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 20.09-30.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
421 zasadność świadczeń, legalność wydanych decyzji oraz kwalifikacje kadry  Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchym Lesie, ul. Borówkowa 27, 62-002 Suchy Las 18.09-18.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
422 sprawdzenie realizacji świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego w ramach zadań zleconych Urząd Gminy w Suchym Lesie, ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las 25.09-25.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
423 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pani Katarzyna Adamiak, ul. Wiatraczna 8 Kiekrz, 62-090 Rokietnica 17.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
424 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pani Monika Anna  Czekalska, ul. Grunwaldzka 3/8, 64-100 Leszno 18.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
425 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 29 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Batrego 1, 62-400 Słupca 16.09-18.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
426 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków 19.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
427 kontrola trwałości projektu nr Z/2.30/III/3.1/414/06 "Wzmocnienie walorów inwestycyjnych Gminy Przykona poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zimotki"
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Przykona, ul. Szkolna 7, 63-731 Przykona 19.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
428

wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie, ul. Dąbrowskiego 16, 89-350 Miasteczko Krajeńskie 20.09-17.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
429 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Mikstat, ul. Krakowska 17, 63-510 Mikstat 23.09-22.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
430 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku obrony w obszarze organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe w Pile, al. Niepodległości 33/35, 64-920 Piła  27.09.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
431 ocena sposobu realizacji zadań zleconych w zakresie: -  ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o  ewidencji ludności i dowodach osobistych,             - rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska,     - powszechnego obowiązku obrony w zakresie prowadzenia rejestracji osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej  i założenia ewidencji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Gminy Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn 27.09.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
432  realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy o  ewidencji ludności i dowodach osobistych,   Urząd Gminy w Czerwonaku, ul. Żródlana 39, 62-004 Czerwonak 25.09.2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
433 wykorzystanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r.  pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wyrzysk na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk 24.09-02.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
434 spełnianie standarów usług rynku pracy określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 września 2010 r. w sprawie standardów usług rynu pracy
[protokół kontroli]
Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20, 62-200 Gniezno 23.09-04.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
435 uzyskanie uzasadnionej pewności, że są spełnione warunki zawarte w art. 61 lit. B Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 poprzez sprawdzenie na próbie dokumentacji znajdującej się w Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III :"Środowisko przyrodnicze" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013: funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli WPRO oraz stosowania procedur zawartych w instrukcji wykonawczej jednostki kontrolowanej, poprawności sporządzania dokumentów dotyczących wydatków do Komisji Europejskiej
[informacja pokontrolna]
Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu III „środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ul. Szczepanowskiego 15 A, 60-541 Poznań 23.09-4.10.2013 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji 
436 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
Tłumacz przysięgły Pani Bernadeta Pyśk, os. Stefana Batorego 40/4, 60-687 Poznań 20.09.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
437 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki, wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej 
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]
Dom Pomocy Społecznej w Dębnie, Dębno 27, 89-310 Łobżenica 07.10-31.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
438 zadanie pn.: „Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i ul. Wojciecha w Brudzewie”, zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Brudzew, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 25.09-30.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
439 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zakład aktywności zawodowej warunków określonych w art. 29 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011. nr 127, poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład Aktywności Zawodowej „Niezapominajka” Gołaszewo 26A 62-291 Gołaszewo 23.09-25.09.2013 Wydział Polityki Społecznej
440 spełnianie przez pracodawcę  prowadzącego zakład pracy chronionej  wymogów art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 127 z 2011 r. poz. 721 ze zm.)
[protokół kontroli]
Zakład Produkcji Materiałów Instalacyjnych „GORGIEL” z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 10, Karpicko, 64-200 Wolsztyn 30.09-4.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
441 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pogorzeli, z siedzibą pod adresem: Rynek 1, 63-860 Pogorzela 4.10-15.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
442 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pan Piotr Drzymała, zam. ul. Kramarska 3/5, 61-765 Poznań 24-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
443 kontrola zatwierdzonego przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Programu działalności WODR w Poznaniu na 2012 rok na realizację, którego została przekazana dotacja z budżetu Wojewody
[wystąpienie pokontrolne]
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań 26.09-28.10.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
444 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Powidzu, ul. 29 Grudnia 24, 62-430 Powidz 27.09-25.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
445 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 27.09-25.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
446

przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm) oraz realizacja przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii funkcji kontrolnych nad działalnością nadzorowaną dotyczącą schronisk dla zwierząt, wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. u. Z 2010 r. Nr 112 poz. 744 ze zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 213, poz. 1342 ze zm.) oraz realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w 2010 r.
[wystąpienie pokontrolne]

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań 1.10-9.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
447 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pan Maciej Franke, zam. ul. Jonstona 4, 64-500 Szamotuły 26-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
448 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pani Kinga Rzegocka – Stasiak, zam. os. Konstytucji 3 Maja 34/5, 64-000 Kościan 1-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
449 uprawnienia, obowiązki i wymogi wynikające z art. 8 – 10, 20, 21, 23, 24 – 27 oraz 42 – 48 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
[wystąpienie pokontrolne]
Fundacja „Złotowianka” ul. Widokowa 1, 77-400 Złotów 9.10-23.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
450 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pan Aleksander Gazarian, zam. ul. Mateckiego 24, 60-689 Poznań 26-09-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
451 zasadność przyznawania świadczeń, legalność wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brudzewie, adres: ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew 07.10-25.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
452 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS-I.946.6.113.2012.2 zawartą w dniu 28 maja 2012 roku
[wystąpienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Niepełnosprawnością Intelektualną „Patrzmy Sercem” z siedzibą w Kościanie, ul. Marii Konopnickiej 1, 64-000 Kościan 7.10-9.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
453

zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych w centrum Nowej Wsi Ujskiej”  zrealizowane w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój", w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa pod względem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości wydatkowania środków z budżetu państwa
[wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy i Miasta w Ujściu, pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście 7.10-7.11.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
454 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Orchowo, ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo 7.10-31.10.2013 Wydział Finansów i Budżetu
455 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej   i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna  3.10-7.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu
456 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 7.10-11.10.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
457 sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegających na opracowaniu i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, a także tworzeniu i pracy zespołu interdyscyplinarnego
[informacja]
Urząd Miejski w Gnieźnie, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno  8.10-15.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
458 sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, polegających na wykonywaniu obsługi organizacyjno – technicznej zespołu interdyscyplinarnego
[informacja]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Kolejowa 2, 62-200 Gniezno  10.10-15.10.2013  Wydział Polityki Społecznej
459 wykorzystanie i  rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze,   wynikającego z Porozumienia zawartego 8 czerwca 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gmina Wyrzysk na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk 4.10-7.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
460 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla 07.10-07.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
461 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Wolsztynie, Rynek 1, 64-200 Wolsztyn  10.10-12.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
462 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu powszechnego obowiązku obrony w obszarze organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Urząd Miejski w Kaliszu, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz  16-10-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
463 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska, wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska Urząd Miejski w Kościanie, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 14-10-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
464 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących powszechnego obowiązku obrony w obszarze organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec 11-10-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
465 zagadnienia związane z wydawaniem, wygaszaniem i cofaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Poznania 14.10-22.10.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
466 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Ujściu, pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście  8-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
467 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Obornikach, ul. M. J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki  9-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
468 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska  16.10-16.11.2013 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
469 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w dziale  710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze,   wynikającego z Porozumienia zawartego 9  sierpnia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski na  podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wlkp.  10.10-11.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
470

sprawdzenie wszystkich sfer organizacji i funkcjonowania jednostki podlegającej kontroli, wiążących się z realizacją zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej
[protokół kontroli]
[zalecenia pokontrolne]

Dom Pomocy Społecznej w Broniszewicach, z siedziba pod adresem: 63-304 Czermin, Broniszewice 91 15.10-25.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
471 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, określonych w art. 39G ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Kierowców Grzegorz Zawiślak, Krystyna Łuczak S.C. z siedziba w Prudniku przy ulicy Armii Krajowej 38, w zgłoszonych miejscach prowadzenia zajęć na terenie województwa wielkopolskiego 14-10-2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
472 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, w tym na realizację zadań  w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz  15.10-29.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu/ Komanda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
473 wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zdań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Mieścisko, pl. Powstańców Wielkopolskich 13, 62-290 Mieścisko 15.10-8.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu
474 wykorzystanie i rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na realizację zdań własnych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski Gminy Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko 15.10-8.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu
475 ocena sposobu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczącej powszechnego obowiązku obrony w obszarze organizacji i przeprowadzania kwalifikacji wojskowej Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września  18-10-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
476 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pani Iwona Iwanowska, ul. Szymanowskiego 31, 64-100 Leszno  14-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
477 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pan Krzysztof Szczepaniec, ul. Barciszewskiego 12/12, 62-200 Gniezno  14-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
478 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pani Anna Maria Woźniak, ul. Żeromskiego 34, 64-330 Opalenica  16-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
479 wszystkie sfery  organizacji i funkcjonowania palcówki, wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 73, 64-761 Krzyż Wlkp., prowadzona przez Stowarzyszenie na Rzecz Dziecka i Rodziny „Słoneczny Dom” 14.10-25.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
480 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pani Jolanta Krupkowska-Ziętkiewicz, ul. Mastkowska 23, 60-184 Poznań 17-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
481 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizację zadań w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany, realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn  18.10-22.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu/ Komanda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu 
482 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły  Pan Piotr Cegłowski, zam. ul. Malinowa 10A, 62-090 Bytkowo 14-10-2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
483 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) Urząd Gminy w Komornikach, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki  17-10-2013 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
484 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-946.2.2.2012.7 zawarta w dniu 5 kwietnia 2012 roku
[wystąpienie pokontrolne]
Centrum Charytatywno-Opiekuńcze Caritas p. w. Matki Bożej z Lourdes z siedzibą w Pile ul. Kossaka 16, 64-920 Piła 16.10-18.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
485 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno  16.10-18.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
486 kontrola wydatkowania w 2012 r. środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno  21.10-21.11.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
487 trwałość projektu nr Z/2.30/III/3.1/70/04 „Stacja uzdatniania wody z infrastrukturą towarzyszącą we wsiach Szklarka Myślniewska oraz Olszyna" 
[wystąpienie pokontrolne]
Wodociągi Ostrzeszowskie Spółka z o. o., ul. Kościuszki 19B, 63-500 Ostrzeszów  18.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
488 trwałość projektu  nr Z/2.30/III/3.1/414/06 „Modernizacja Pracowni RTG w Zespole Opieki Zdrowotnej w Wyrzysku" 
[wystąpienie pokontrolne]
Szpital Powiatowy w Wyrzysku sp. z o. o., ul. 22 Stycznia 41, 89-300 Wyrzysk 21.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
489 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Lidia Krawiec, zam. ul. Chrobrego 29B/12, 62-300 Września  16.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
490 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 1, 63-500 Ostrzeszów  18.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
491 wykorzstanie i rozliczenie dotacji na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  wynikającego z Porozumienia zawartego 16 stycznia 2012 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Buk na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 ze zm.)
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk  21.10-28.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
492 realizacja zadań określonych ustawą Prawo geologiczne i górnicze
[wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Gostyniu, ul. Wrocławska 256, 63-800 Gostyń  22.10-25.10.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
493 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań określonych w art. 39g ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia oraz dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia  Jakub Szkudlarczyk Ośrodek Szkolenia Kierowców „U Jakuba" z siedzibą w Lesznie  przy ul. Reja 26 21.10.2013 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
494 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zkład pracy chronionej wymogów art.. 28 i następny ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) 
[protokół kontroli]
Spółdzielnia Niewidomych  „SAN MARKO" ul. Lindego 4, 60-573 Poznań  28.10-29.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
495 spełnianie przez pracodawcę prowadzącego zkład pracy chronionej wymogów art.. 28 i następny ustaw z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodoej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) 
[protokół kontroli]
trANSPAK PPUH ZPCHR ul. Langego 12a 62-041 Puszczykowo  30.10-31.10.2013 Wydział Polityki Społecznej
496 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na reazliację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na reazliację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z reazliacją zadań z zakresu administracj rządowej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urzad Gminy Stare Miasto, ul.Główna 16b, 62-571 Stare Miasto  23.10-27.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu
497 wykorzystanie i rozliczenie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na reazliację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami oraz na reazliację zadań włsanych bieżących i inwestycyjnych, wykonanie dochodów budżetowych związanych z reazliacją zadań z zakresu administracj rządowej 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy Szydłowo, Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo 28.10-26.11.2013 Wydział Finansów i Budżetu
498 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Małgorzata Skowrońska, ul. Starowiejska 53, 62-200 Gniezno  17.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
499 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust. 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2012 r.  
[wystąpienie pokontrolne]
tłumacz przysięgły Pani Iwona Reszelska, ul. Bzowa 14, 62-200 Gniezno  17.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
500 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2012 r. 
[wystąpienie pokontrolne]
Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów 21.10.2013 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 18.09.2013
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.05.2017 - 10:58