Inspektor do spraw obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 66/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor
do spraw obsługi klienta
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 66/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
Plac Wolności 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o wydanie paszportów dla obywateli polskich
 • wydawanie paszportów
 • udzielanie informacji klientom w zakresie trybu składania podań i dokumentów niezbędnych do ich złożenia

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca związana z obsługą klientów, w tym przyjmowaniem i wydawaniem paszportów oraz wykonywaniem typowych prac administracyjno-biurowych z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- zadania wykonywanie w siedzibie urzędu
- bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym
- zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
- stres związany z obsługą klientów zewnętrznych, w szczególności w okresie nasilenia składania wniosków paszportowych

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku pięciopiętrowego w sali obsługi klienta w boksach operacyjnych
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla takich stanowisk pracy
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
- stanowisko nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, mimo możliwości wjazdu do sali z poziomu ulicy
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu postępowania administracyjnego oraz prawa administracyjnego (w tym: kpa, znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)
  • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych wraz z przepisami wykonawczymi
  • komunikatywność, umiejętność przekazywania zwięzłych informacji
  • dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność pracy z klientem oraz radzenia sobie ze stresem
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ochrony danych osobowych
 • przeszkolenie stanowiskowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
07-11-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 66/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 66/12

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 31.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07