Inspektor wojewódzki do spraw kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 108/10

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki
do spraw kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z wyłączeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 108/10

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Kalisz
ul. Kolegialna 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przeprowadzanie wizytacji oraz kontroli domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
• stwierdzanie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz stopnia ich realizacji
• kontrola jakości działań środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia oraz zgodności zatrudniania pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
• kontrole realizacji świadczeń pomocy społecznej przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, przestrzegania KPA, zgodności zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
• współdziałanie z samorządem powiatowym i gminnym, zgromadzeniami zakonnymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami w zakresie wdrażania i utrzymania obowiązującego standardu w domach pomocy społecznej oraz w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
• udzielanie informacji obywatelom z zakresu świadczeń pomocy społecznej
• przygotowywanie oraz aktualizowanie informacji z zakresu zajmowanego stanowiska pracy zamieszczanych na stronie internetowej Urzędu w celu upublicznienia informacji o legalnie działających jednostkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

• wykształcenie: wyższe magisterskie lub zawodowe na kierunkach: prawo, ekonomia, politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
• doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
• pozostałe wymagania niezbędne:

• znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
• znajomość KPA
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej
• specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia

wymagania dodatkowe:
• komunikatywność i samodzielność
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• dobra organizacja pracy własnej
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub pisemna deklaracja jej ukończenia

Termin składania dokumentów:
02-12-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 108/10

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 108/10

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 19.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07