Inspektor wojewódzki do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 33/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor wojewódzki
do spraw nadzoru geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu nr ref. 33/11

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Kalisz
ul. Kolegialna 4

Zakres zadan wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kontroli w stosunku do organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, instytucji publicznych i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie geodezji i kartografii
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych oraz odpowiedzi na skargi i wnioski skierowane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • rozpatrywanie skarg i wniosków na działanie organów administracji geodezyjnej i kartograficznej realizujących zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz skarg i wniosków w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz inne jednostki organizacyjne
 • przygotowywanie projektów wniosków do Głównego Geodety Kraju o zastosowanie ustawowych kar w stosunku do osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, które ze swojej winy naruszyły przepisy ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • prowadzenie wyspecjalizowanymi oprogramowaniami informatycznymi kontroli ilościowej i jakościowej baz danych powiatowych i wojewódzkich wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu
 • wyjazdy służbowe (w tym w celu przeprowadzenia wizji lokalnych w terenie oraz czynności kontrolnych)

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego
 • w budynku brak wind osobowych, klatka schodowa o szerokości 160 cm, korytarz biurowy o szerokości 180 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 80 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • parametry środowiska pracy w normie
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wymagania zwiazane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

 • wyksztalcenie: wyższe geodezyjne
 • pozostale wymagania niezbedne:
 • znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
 • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego
 • znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
 • znajomość narzędzi informatycznych (oprogramowań) stosowanych w województwie do prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej bazy krajowego systemu informacji o terenie oraz kontroli tych baz
 • posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • biegła obsługa komputera (edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych)
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oswiadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Termin skladania dokumentow:
03-01-2012

Miejsce skladania dokumentow:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 33/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 33/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 21.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07