Inspektor wojewódzki do spraw planowania i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 89/15

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: inspektor wojewódzki

do spraw planowania i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 89/15

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie, w układzie miesięcznym, podziału środków budżetowych dla gmin i powiatów w zakresie świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, Środowiskowych Domów Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej, zasiłków okresowych
 • zbieranie informacji w układzie miesięcznym o liczbie mieszkańców domów pomocy społecznej i średniej odpłatności w tych domach oraz o kwotach zapotrzebowania gmin i powiatów na kolejny miesiąc we wszystkich obsługiwanych rozdziałach
 • składanie zapotrzebowania na środki w układzie miesięcznym do Wydziału Finansów i Budżetu
 • sporządzanie sprawozdań w układzie kwartalnym ze świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na podstawie danych otrzymywanych z 226 gmin
 • zbieranie informacji w układzie miesięcznym ze środowiskowych domów samopomocy i domów pomocy społecznej o liczbie wykorzystanych miejsc
 • przeprowadzanie kontroli w organizacjach pozarządowych, gminach, powiatach i jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w zakresie nie prowadzonych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i wystąpień pokontrolnych, branie udziału w naradach pokontrolnych
 • dokonywanie rozliczeń rezerw celowych w układzie kwartalnym
 • opracowywanie projektu budżetu i budżetu z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu (na terenie województwa wielkopolskiego)
- obsługa poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
- konieczność poruszania się po Urzędzie w celu przekazania lub odebrania dokumentów
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na VII piętrze budynku biurowego
- budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw i innych aktów prawnych z zakresu wykonywanych zadań
  • umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji danych pochodzących z dokumentów, przekazywania informacji w sposób jasny i zrozumiały
  • asertywność, umiejętność argumentowania i przekonywania
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • wymagania dodatkowe:
  • wykształcenie wyższe ekonomiczne
  • doświadczenie w pracy w jednostkach budżetowych związanej z finansami/budżetem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

11-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 89/15
lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 89/15

Inne informacje:

 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
 • (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...)
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2500 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06