operatora numeru alarmowego w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu nr ref. 69/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

operatora numeru alarmowego

w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu nr ref. 69/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 31

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
ul. Wiśniowa 13a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• przyjmowanie i rejestrowanie w dedykowanym systemie informatycznym zgłoszeń przychodzących na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe zgodnie z przyjętymi procedurami (w tym przeprowadzanie rozmów z osobami zgłaszającymi w celu  uzyskania informacji niezbędnych do podjęcia dalszych działań)
• przekazywanie zgłoszeń dyspozytorom właściwym do zorganizowania działań lub właściwym dla danego podmiotu ratowniczego, zgodnie z dokonaną kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia
• odbieranie potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia przez właściwych dyspozytorów oraz przekazywanie osobom zgłaszającym informacji o przekazaniu zgłoszenia do odpowiedniego podmiotu ratowniczego
• współpraca z dyspozytorami służb, straży, Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz dyżurnych centrum zarządzania kryzysowego w celu realizacji bieżących działań ratowniczych

Warunki pracy:
Stanowisko bezpośrednio podlega Kierownikowi Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zadania wykonywane są w większości samodzielnie, osoba zatrudniona na stanowisku odpowiada za organizację pracy. Praca polega na wykonywaniu czynności operatora numeru alarmowego, głównie w zakresie odbioru i realizacji zgłoszeń telefonicznych.  Stanowisko posiada bardzo dobre warunki lokalowo-biurowe, pomieszczenie klimatyzowane, wyposażone w meble biurowe oraz niezbędne środki łączności i sprzęt komputerowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e:
• wykształcenie: minimum średnie
• znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie); preferowane języki obce: rosyjski, niemiecki, francuski, hiszpański
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe:
• znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego
• doświadczenie w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego, dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej lub w pracy związanej z obsługą innych numerów alarmowych
• umiejętność skutecznej komunikacji
• umiejętność precyzyjnego przekazywania informacji
• odporność na stres
• umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu
• dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• CV i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego w stopniu komunikatywnym

  Kopie innych dokumentów i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
26-11-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 69/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 69/12

Inne informacje:
Wykonywanie pracy na ww. stanowisku możliwe będzie po ukończeniu szkolenia dla operatorów numerów alarmowych (nie dotyczy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje wymagane dla stanowisk dyspozytora Państwowej Straży Pożarnej lub dyspozytora medycznego) oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu wiedzy i umiejętności praktycznych objętych programem szkolenia.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 08.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07