Referent prawny do spraw kontroli wewnętrznej i rozpatrywania skarg w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 104/10

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny
do spraw kontroli wewnętrznej i rozpatrywania skarg
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 104/10

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie kontroli wewnętrznych z zakresu działania Urzędu, w tym kontrolowanie poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu
• rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Dyrektora Generalnego lub przekazanych do załatwienia przez Dyrektora Generalnego, a także wpływających do Biura Organizacyjno-Administracyjnego
• opracowywanie dokumentacji z kontroli, w tym projektów wystąpień pokontrolnych oraz kontrolowanie realizacji zaleceń pokontrolnych
• planowanie działalności kontrolnej oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu kontroli w Urzędzie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e :

• wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
• doświadczenie: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
• pozostałe wymagania niezbędne:

• znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek administracji publicznej (w tym ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie)
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki służby cywilnej
• znajomość zasad prowadzenia kontroli
• dobra organizacja pracy
• umiejętność interpretacji przepisów prawa
• umiejętność zwięzłego formułowania wypowiedzi

wymagania dodatkowe:
• doświadczenie w pracy w komórkach o charakterze kontrolnym
• samodzielność
• komunikatywność
• umiejętność korzystania z elektronicznych baz aktów prawnych
• umiejętność analitycznego myślenia
• asertywność
• radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:
26-11-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 104/10

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 104/10

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07