Referent prawny do spraw nabywania mienia Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 160/09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny

do spraw nabywania mienia Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 160/09

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województwa
• prowadzenie spraw dotyczących przekazania, na wniosek jednostek samorządu terytorialnego - gmin, powiatów i województwa, mienia Skarbu Państwa związanego z wykonywaniem przez jednostki zadań własnych
• prowadzenie postępowań wyjaśniających wszczętych w skutek roszczeń zgłaszanych przez różne podmioty, w tym osoby fizyczne, co do prawidłowości wydanych ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach załatwianych przez oddział

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

• wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
• doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej lub pokrewnej
• pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość Kpa, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o księgach wieczystych i hipotece
• znajomość przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym
• znajomość przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
• umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office oraz pragram LEX)

wymagania dodatkowe:
• umiejętność pracy w zespole
• dobra organizacja pracy
• współpraca z klientem zewnętrznym
• radzenie sobie ze stresem
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 11-01-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 160/09

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 160/09

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 29.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07