Referent prawny do spraw prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 65/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny
do spraw prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego
w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 65/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • badanie uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć nadzorczych
 • opracowywanie projektów skarg do sądu administracyjnego i odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego przez organy jednostek samorządu terytorialnego
 • przygotowywanie odpowiedzi na pisma dotyczące uchwał samorządowych
 • przekazywanie akt własnych do archiwum zakładowego i prowadzenie protokołów zdawczo-odbiorczych
 • przekazywanie do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących aktów prawa miejscowego

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu
- zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dnia pracy
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
- klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
- w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz kpa
  • umiejętność obsługi komputera (elektroniczne systemy informacji prawnej, MS Word, Excel, poczta elektroniczna, Internet)
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrzym
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • dobra organizacja pracy własnej
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność przekazywania wiedzy w sposób jasny i zwięzły

wymagania dodatkowe

 • umiejętność efektywnej komunikacji
 • radzenie sobie ze stresem
 • samodzielność
 • wnikliwość
 • systematyczność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
02-11-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 65/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
z podaniem w ofercie nr ref. 65/12

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 19.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07