Referent prawny do spraw rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 161/09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny

do spraw rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 161/09

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie spraw z zakresu potwierdzania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej
• prowadzenie rejestru wojewódzkiego osób uprawnionych do rekompensaty
• prowadzenie spraw z zakresu reformy rolnej w celu wydania decyzji administracyjnej
• udzielanie zainteresowanym ustnych i pisemnych informacji co do prawnych możliwości załatwienia spraw reprywatyzacyjnych w celu zapewnienia zainteresowanym realizacji ich uprawnień
• prowadzenie spraw z zakresu własności rolnej Skarbu Państwa w celu wydania decyzji administracyjnej
• prowadzenie spraw z zakresu stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych dotyczących przejęcia nieruchomości rolnych z różnych tytułów na rzecz Skarbu Państwa
• sprawowanie nadzoru i kontroli nad zadaniami realizowanymi przez starostów w zakresie scalania i wymiany gruntów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

• wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
• doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
• pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość aktów prawnych z przedmiotowego zakresu
  • umiejętność obsługi komputera

wymagania dodatkowe:
• umiejętna współpraca z klientem zewnętrznym
• umiejętna komunikacja i dobra organizacja pracy
• radzenie sobie ze stresem
• asertywność
• umiejętność obsługi programu "Mienie pozostawione - rejestr Wojewódzki"

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 11-01-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 161/09

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 161/09

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 29.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07