Referent prawny do spraw zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 26/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referent prawny
do spraw zezwoleń na pobyt czasowy
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu nr ref. 26/11

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 2

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
Pl. Wolności 17

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz rejestracją pobytu obywateli UE i członków ich rodzin
 • przygotowywanie projektów decyzji w sprawach związanych z udzielaniem cudzoziemcom zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony oraz rejestracją pobytu obywateli UE i członków ich rodzin
 • rejestracja wniosków oraz wydanych decyzji w komputerowym systemie POBYT
 • udzielanie informacji dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustawy o cudzoziemcach
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o obywatelstwie polskim
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych
 • znajomość ustawy o aktach stanu cywilnego, ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność argumentowania
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • znajomość przepisów prawa handlowego, podatkowego, umów i konwencji międzynarodowych dot. praw człowieka
 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:
02-11-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 26/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 26/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 26.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07