Specjalista do spraw administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 88/15

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista do spraw administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki WUW w Poznaniu nr ref. 88/15

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
ul. Kościuszki 95

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad prawidłowym dostarczaniem mediów i świadczeniem usług przez firmy zewnętrzne w celu zapewnienia odpowiedniego wizerunku Urzędu oraz dokonywanie wstępnej kontroli formalno-rachunkowej dokumentów księgowych; rozliczanie faktur od dostawców mediów i usług na poszczególnych użytkowników nieruchomości oraz sporządzanie załączników rozliczeniowych do obciążeń
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją prac zleconych na rzecz urzędu, dokonywanie rozeznania rynku i zbieranie ofert cenowych w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty, sporządzanie wniosków o udzielenie zamówień publicznych oraz nadzór nad jakością wykonanych usług przez firmy zewnętrzne
 • prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem pomieszczeń i sal konferencyjnych należących do urzędu wraz z zabezpieczeniem ich kompleksowej obsługi
 • przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników nieruchomości o uszkodzeniach i awariach w celu ich weryfikacji, usuwania i likwidacji ich skutków; koordynacja napraw konserwatorskich oraz okresowych przeglądów technicznych
 • koordynacja realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem i wyposażeniem budynków w odpowiednie tablice informacyjne, oflagowaniem budynków
 • prowadzenie gospodarki składnikami majątkowymi urzędu poprzez wykonywanie zadań związanych z ich przechowywaniem, udostępnianiem i fizyczną likwidacją
 • zastępowanie pracownika obsługującego sekretariat w czasie jego nieobecności

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu; z uwagi na rozmieszczenie urzędu w kilku budynkach na terenie miasta praca również poza siedzibą biura
- wyjazdy służbowe do delegatur urzędu na terenie województwa
- zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją oraz związanej z kontaktami z ludźmi
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego
- z uwagi na usytuowanie budynku poza główną siedzibą urzędu występuje konieczność częstego przemieszczania się do pozostałych budynków urzędu
- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe
- klatka schodowa o stromych, przekraczających normatyw stopni, schodach z poręczami
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę, z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- budynek zabytkowy nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • n i e z b ę d n e:
 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy Prawo budowlane, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy Prawo zamówień publicznych
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, efektywna komunikacja
  • odporność na stres
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • dobra organizacja pracy
  • umiejętność pracy w zespole
  • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
 • wymagania dodatkowe:
  • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz ustawy o służbie cywilnej wraz z kodeksem etyki

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

11-01-2016

Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 88/15
lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
z podaniem w ofercie nr ref. 88/15

Inne informacje:

 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...)
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2000-2300 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 30.12.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06