Specjalista do spraw geodezji, kartografii, katastru nieruchomości oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 157/09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

do spraw geodezji, kartografii, katastru nieruchomości oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 157/09

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie decyzji administracyjnych
• przygotowywanie odpowiedzi na skargi i wnioski, przygotowywanie odpowiedzi na skargi skierowane do WSA oraz sporządzanie sprawozdań i informacji
• uzgadnianie projektów modernizacji dla prac geodezyjnych i kartograficznych zleconych przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej
• rozpatrywanie wniosków o wydanie upoważnień do samodzielnego wykonywania projektów klasyfikacji gruntów oraz wykonywania obowiązków inspektorów do spraw klasyfikacji gruntów na obszarze województwa

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

• wykształcenie: średnie lub wyższe o kierunku geodezyjnym i kartograficznym
• pozostałe wymagania niezbędne:
• znajomość przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz aktów wykonawczych do ustawy
• znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Kodeksu Cywilnego
• znajomość standardów technicznych w dziedzinie geodezji i kartografii
• posiadanie uprawnień zawodowych do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
wymagania dodatkowe
• doświadczenie zawodowe w pracy terenowej
• biegła obsługa komputera
• komunikatywność
• zdolność analitycznego myślenia
• umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Termin składania dokumentów: 08-01-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 157/09

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 157/09

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 61 854 16 94

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 22.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07