Starszy inspektor do spraw systemów łączności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 68/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy inspektor
do spraw systemów łączności
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 68/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowanie, organizowanie i nadzorowanie sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania i kierowania Wojewody Wielkopolskiego w celu zapewnienia Wojewodzie koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych i realizacji działań obronnych z administracją publiczną w województwie wielkopolskim
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania łączności w zarządzaniu kryzysowym, ratownictwie medycznym, systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w celu gromadzenia i przesyłania informacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub zagrożenia zdrowia i życia ludności
 • administrowanie siecią łączności radiowej poprzez określanie parametrów technicznych i sprzętowych oraz nadzór nad eksploatacją
 • opracowywanie dokumentów eksploatacyjnych łączności radiotelefonicznej oraz nadzorowanie ich wdrażania w jednostkach pracujących w sieci radiotelefonicznej Wojewody
 • planowanie środków finansowych niezbędnych do utrzymania i konserwacji środków łączności w celu zapewnienia sprawności technicznej systemu
 • organizowanie łączności radiotelefonicznej w sytuacjach nadzwyczajnych w celu zapewnienia obiegu informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody
 • nadzorowanie odbioru radiowych sygnałów treningowych w celu potwierdzenia sprawności działania systemu; opracowywanie i aktualizowanie dokumentów dotyczących organizacji i funkcjonowania systemów łączności

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • na stanowisku realizowane są zadania związane z planowaniem, organizacją i zabezpieczeniem systemów łączności na potrzeby obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ratownictwa medycznego i spraw obronnych. Praca skupia się wokół bieżących zadań, a także zadań wymagających analizy i konsultacji związanych z tworzeniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie łączności radiowej na terenie województwa
 • w związku z posiadaną infrastrukturą techniczną łączności na terenie województwa, w celu sprawdzenia ich stanu i wykorzystania możliwe są doraźne wyjazdy służbowe poza siedzibę urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego
- stanowisko pracy oraz wydział bardzo dobrze wyposażone w narzędzia pracy, w szczególności w narzędzia informatyczne
- budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
- klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w pracy w obszarze łączności radiotelefonicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • umiejętność technicznej obsługi urządzeń łączności radiowej
  • wiedza z zakresu administracji publicznej
  • wymagania dodatkowe
  • doświadczenie w pracy administracji publicznej
  • umiejętność efektywnej analizy
  • radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
22-11-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 68/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
z podaniem w ofercie nr ref. 68/12

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 09.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07