Starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 78/15

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 78/15

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwoleń na budowę, w zakresie dróg publicznych krajowych i wojewódzkich, obiektów hydrotechnicznych, lotnisk cywilnych oraz obiektów i robót usytuowanych na terenach kolejowych
 • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych w sprawach zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwoleń na budowę i zmiany sposobu użytkowania obiektu w zakresie dróg powiatowych i gminnych
 • przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
 • współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, udział w kontrolach i inspekcjach na wezwanie tych organów

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
- zadania wykonywane w siedzibie urzędu, z uwagi na udział w kontrolach i inspekcjach nie wyklucza się pracy poza siedzibą urzędu (w terenie)
- zagrożenia biologiczne typowe dla pracy z dokumentacją
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku biurowego
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę z koniecznością przemieszczania się w pomieszczeniu po wymaganą dokumentację oraz do archiwum
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- budynek bezpośrednio nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, istnieje możliwość przejazdu z sąsiedniego budynku
- klatka schodowa o normatywnej ilości stopni, z poręczami
- budynek nie jest wyposażony w windy osobowe, konieczność korzystania z wind w sąsiednim budynku i przemieszczania się łącznikiem
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 90 cm
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne (preferowane architektura i budownictwo) lub o kierunku gospodarka przestrzenna
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
  • umiejętność rozwiązywania problemów
  • umiejętność interpretacji i stosowania prawa w praktyce
  • komunikatywność
 • wymagania dodatkowe:
  • 2 lata doświadczenia w pracy w administracji publicznej
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, ochrony zabytków, postępowania przed sądami

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

30-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 78/15
lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 78/15

Inne informacje:

 • Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
 • (www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/wzor_oswiadczenia_do_naboru...)
 • Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
 • Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
 • Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2400-2500 zł.
 • Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91, 61 854 11 87.
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Autor: Marcin Kowalski
Data utworzenia: 23.11.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:06