Starszy specjalista do spraw ewidencjonowania wydatków budżetowych oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 35/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw ewidencjonowania wydatków budżetowych oraz sprawozdawczości
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 35/11

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych dotyczących wydatków budżetowych w zakresie zadań finansowanych przez dysponenta części budżetowej oraz w zakresie budżetu środków europejskich
 • przyjmowanie i weryfikowanie sprawozdań budżetowych z zakresu realizacji wydatków budżetowych, a także sporządzanie sprawozdań jednostkowych
 • prowadzenie ewidencji pozabilansowej planu i zaangażowania wydatków budżetowych dysponenta głównego oraz budżetu środków europejskich w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
 • przekazywanie środków budżetowych za pomocą elektronicznego systemu do obsługi rachunków bankowych, w szczególności sporządzanie poleceń przelewów środków budżetowych, przekazywanie dotacji celowych
 • współpraca z Ministerstwem Finansów, jednostkami samorządu terytorialnego i podległymi Wojewodzie Wielkopolskiemu jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizowanych zadań oraz z bankami w zakresie spraw związanych z obsługą bankową budżetu Wojewody

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
 • zadania wykonywane w siedzibie urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego
 • budynek wyposażony w windy osobowe (w tym dla osób na wózkach inwalidzkich), klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
 • drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
 • stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
 • parametry środowiska pracy w normie
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
 • w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych
 • budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej, w zakresie sprawozdawczości lub rachunkowości budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw, w szczególności w sprawie sprawozdawczości budżetowej, szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa
 • znajomość rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej
 • znajomość ustaw oraz przepisów wykonawczych regulujących tryb postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych

wymagania dodatkowe

    znajomość elektronicznych systemów obsługi rachunków bankowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

    Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
09-01-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 35/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 35/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 30.12.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07