Starszy specjalista do spraw kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 67/12

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw kontroli finansowej
w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 67/12

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli finansowych w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie kontroli nałożonych na Wojewodę
 • współudział w kontrolach realizacji zadań w ramach programów rządowych Moje Boisko - Orlik 2012 oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
 • przygotowywanie, w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zawiadomień do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
 • podejmowanie określonych przepisami powszechnie obowiązującymi oraz regulacjami wewnętrznymi działań, w przypadku ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego

Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- podstawowym zadaniem pracownika jest wykonywanie czynności kontrolnych w jednostkach samorządu terytorialnego i innych podmiotach realizujących zadania administracji rządowej na terenie województwa
- praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz typowych urządzeń biurowych
- możliwe wyjazdy służbowe związane z realizowanymi zadaniami

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
- praca przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dnia pracy
- stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
- stanowisko pracy znajduje się na IV piętrze budynku biurowego wyposażonego w windy osobowe, w tym dla osób na wózkach inwalidzkich
- budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych
- klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
- drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
- w budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne, prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość procedur przeprowadzania kontroli
  • znajomość przepisów prawnych powszechnie obowiązujących z zakresu finansów publicznych
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych

wymagania dodatkowe

 • 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze kontroli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:
12-11-2012

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 67/12

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025
z podaniem w ofercie nr ref. 67/12

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
(https://www.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacyc...)
Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 02.11.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07