Starszy specjalista do spraw kontroli w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 151/09

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista

do spraw kontroli
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu nr ref. 151/09

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• prowadzenie kontroli w ramach realizacji zadań nadzorczych w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w ramach działów: środowisko, gospodarka wodna, rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne
• sporządzanie protokołów kontroli, projektów wystąpień pokontrolnych oraz rozpatrywanie zastrzeżeń do nich
• współdziałanie z organami kontroli i organami ścigania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

• wykształcenie: wyższe , pożądane prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, techniczne
• doświadczenie: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
• pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość procedur kontroli
  • znajomość przepisów dot. administracji rządowej w województwie, samorządu terytorialnego, finansów publicznych, prawa ochrony środowiska, prawa wodnego
  • znajomość Kpa, Kodeksu cywilnego
  • doświadczenie w dziedzinie finansów publicznych
  • umiejętność rozwiązywania problemów, interpretowania danych pochodzących z dokumentów i sprawozdań
  • umiejętność analitycznego myślenia
  • dobra organizacja pracy własnej
  • komunikatywność
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office, systemy informacji prawnej)

wymagania dodatkowe:
• doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów: 14-12-2009

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 151/09

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 151/09

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
 

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 02.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07