Starszy specjalista do spraw nadzoru merytorycznego nad formami wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 105/10

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw nadzoru merytorycznego nad formami wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 105/10

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
Al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• nadzór nad jakością działań środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia oraz zgodnością zatrudnienia pracowników tych jednostek z wymaganymi kwalifikacjami
• opiniowanie wniosków dotyczących utworzenia środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia, zmian siedziby lub zmiany liczby miejsc w placówkach funkcjonujących
• wspieranie merytoryczne jednostek samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia
• nadzór nad jakością działań ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w zakresie kierowania uczestników do środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia
• opracowywanie zbiorczych informacji z zakresu funkcjonowania na terenie województwa środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia
• opiniowanie projektów w ramach programów rządowych w zakresie organizacji wsparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
• udzielanie informacji obywatelom oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie właściwości Oddziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e:

• wykształcenie: wyższe magisterskie lub zawodowe na kierunkach: politologia o specjalności polityka społeczna lub profilaktyka społeczna i resocjalizacja, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, socjologia lub ukończone studia wyższe w wyższej szkole zawodowej o specjalności praca socjalna
• doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w pomocy społecznej
• pozostałe wymagania niezbędne:

• znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie pomocy społecznej
• znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
• znajomość KPA
• znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej
• specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej lub deklaracja jej ukończenia

wymagania dodatkowe :
• znajomość ustawy o służbie cywilnej
• znajomość kodeksu etyki w służbie cywilnej
• umiejętność obsługi komputera
• samodzielność
• komunikatywność
• umiejętność dobrej organizacji pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
• kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub pisemna deklaracja jej ukończenia

Termin składania dokumentów:
29-11-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 105/10

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 105/10

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 19.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07