Starszy specjalista do spraw rekrutacji i rozwoju zawodowego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 112/10

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw rekrutacji i rozwoju zawodowego
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 112/10

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• monitorowanie prawidłowego i terminowego przebiegu procesów rekrutacyjnych przeprowadzanych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, uczestnictwo w prowadzonych przez Urząd procesach naboru na wolne stanowiska pracy
• prowadzenie i monitorowanie spraw w zakresie organizowania staży zawodowych we współpracy z powiatowymi urzędami pracy
• prowadzenie i monitorowanie spraw związanych z realizacją programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej
• prowadzenie spraw związanych z oceną okresową członków korpusu służby cywilnej, nadzór nad prawidłową i terminową realizacją poszczególnych etapów oceny
• prowadzenie spraw związanych z realizacją "Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu"

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

• wykształcenie: wyższe humanistyczne
• doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
• pozostałe wymagania niezbędne: 

• znajomość ustawy o służbie cywilnej wraz z aktami wykonawczymi
• znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
• znajomość narzędzi efektywnej rekrutacji i selekcji
• znajomość zagadnień z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności dotyczących rozwoju zawodowego i tworzenia ścieżek kariery zawodowej
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
• umiejętność analitycznego i systemowego myślenia

wymagania dodatkowe
• ukończone studia podyplomowe z zarządzania zasobami ludzkimi
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• życiorys i list motywacyjny
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Termin składania dokumentów:
09-12-2010

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 112/10

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 112/10

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 26.11.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07