Starszy specjalista do spraw zamówień publicznych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 25/11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy specjalista
do spraw zamówień publicznych
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 25/11

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Poznań
al. Niepodległości 16/18

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji przetargowych
 • przygotowywanie umów związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, włącznie z uprawnieniem do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji
 • współpraca z pracownikami merytorycznie odpowiedzialnymi za sporządzanie wniosków oraz opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b e d n e

 • wykształcenie: wyższe , pożądane administracyjne, ekonomiczne lub prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych po stronie zamawiającego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
  • znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych powiązanych z zamówieniami publicznymi
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej oraz kodeksu etyki służby cywilnej
  • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym i wewnętrznym
  • dobra organizacja pracy własnej
  • efektywna komunikacja
  • umiejętność obsługi komputera
  • wymagania dodatkowe
  • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Termin składania dokumentów:
17-10-2011

Miejsce składania dokumentów:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 25/11

lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
z podaniem w ofercie nr ref. 25/11

Inne informacje:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 05.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07