Dostawa pompy do wody zanieczyszczonej dużej wydajności

Treść archiwalna

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.10.2018 r.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem własnym na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE. Od 18 kwietnia 2018 r. jednolity europejski dokument zamówienia jest przekazywany wyłącznie w formie elektronicznej.

Komisja Europejska udostępnia bezpłatną usługę internetową dla nabywców, oferentów i innych zainteresowanych stron w zakresie elektronicznego wypełniania ESPD.

W celu uzupełnienia formularza, Wykonawca powinien:

 1. pobrać i zapisać na swoim komputerze załączony poniżej plik XML (Załącznik nr 2 - wzór Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)),
 2. wejść na stronę ESPD: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl (odnośnik zewnętrzny),
 3. wybrać język polski (PL),
 4. na pytanie: „Kim jesteś?” wybrać odpowiedź: „Jestem wykonawcą”,
 5. na pytanie: „Co chcesz zrobić?” wybrać odpowiedź: „zaimportować ESPD”,
 6. polecenie „Załaduj dokument”  - kliknąć „Przeglądaj”, wybrać ze swojego komputera plik XML, zapisany zgodnie z poleceniami punktu 1 i kliknąć „Otwórz”,
 7. na pytanie: „Gdzie znajduje się siedziba Państwa przedsiębiorstwa?” wybrać nazwę państwa i kliknąć „Dalej”,
 8. wypełnić JEDZ,
 9. po wypełnieniu, kliknąć „Przegląd”,
 10. sprawdzić poprawność wpisanych danych, kliknąć „Pobierz jako”,
 11. wybrać „Oba formaty” i zapisać na swoim komputerze,
 12. plik w formacie pdf podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować i wysłać na adres: jedz@poznan.uw.gov.pl, tak, aby dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
 13. w formularzu ofertowym zamieścić hasło dostępu do pliku JEDZ.
Status: 
zakończony
Autor: Jacek Woźniak
Data utworzenia: 17.10.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.10.2018 - 10:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.01.2019 - 14:39