Dziennik nr 10 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 15 lutego 2008 r.

Nr 10

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
224

nr X/125/2007 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkaniowo - rzemieślnicze w Gutowie Małym w obrębie nieruchomości o numerze geodezyjnym 71

 
225

nr XIII/60/07 Rady miejskiej w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry"

 
226

nr XII/102/2007 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów

 
227

nr XVII/178/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia na 2008 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie gminy Jarocin

 
228

nr XII/88/07 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, obowiązującego od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

 
229

nr XI/70/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość, oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2008

 
230

nr XI/71/07 Rady Gminy Przygodzice z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przygodzice

 
231

nr X/79/07 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2008 określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Koźmin Wielkopolski

 
232

nr XIII/83/2007 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Grzegorzew w 2008 r.

 
233

nr XIII/95/07 Rady Gminy Siedlec z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlec"

 
234

nr 150/XVIII/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem na 2008 rok

 
235

nr XIII/72/07 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
236

nr XII/80/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
237

nr XII/82/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 20 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lipno

 
238

nr XII/84/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno

 
239

nr XII/85/2007 Rady Gminy Lipno z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
240

nr XIII/87/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wydzierżawiania gruntów

 
241

nr XVI/79/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
242

nr XVI/80/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
243

nr XVI/81/07 Rady Miasta Słupcy z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania

 
244

nr 76/07 Rady Gminy Rzgów z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez Gminę Rzgów na rok 2008"

 
245

nr XI/88/07 Rady Gminy Chodzieży z dnia 28 grudnia 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic dla terenów w miejscowości Studzieniec

 
246

nr 161/XIX/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem

 
247

nr X?68/07 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Zakrzewo

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
248

nr XVI/73/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia, nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008

 
249

nr XVI/74/07 Rady Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Krotoszyński w roku 2008

 
250

nr XV/99/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 
251

nr XIV/93/2007 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej w Pleszewie

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIAZKU GMIN POJEZIERZA WIELKOPOLSKIEGO

 
252

nr 7/2007 Zgromadzenia Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego na 2008 rok

 


POROZUMENIE

 
253

zawarte w dniu 12 grudnia 2007 r. pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Gminą Przygodzice w sprawie przejęcia do realizacji części budowanego kolektora deszczowego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:48