Dziennik nr 105 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 13 lipca 2005 r.

Nr 105

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2920

nr 125/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2921

nr XX/158/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
2922

nr XX/159/2005 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 31 marca 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez gminę Przedecz

 
2923

nr XXXII/306/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Bierzglinku

 
2924

nr XXXII/307/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Żerniki, Chociczka oraz Psary Małe

 
2925

nr XXXII/308/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w obrębie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 51/3, położonej w Marzeninie, gmina Września

 
2926

nr XXXII/310/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Gutowo Małe

 
2927

nr XXXII/311/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Psary Polskie

 
2928

nr XXXV/174/2005 Rady Gminy Duszniki z dnia 24 maja 2004r. w sprawie sieci szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkola granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego

 
2929

nr XXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 27 maja 2005r. w sprawie zakazu biwakowania

 
2930

nr XXXIV/163/2005 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/76/2003 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 27 listopada 2003r. dotyczącej zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez gminę Ostowite

 
2931

nr 172/XXVI/2005 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 31 maja 2005r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki pedagogów i logopedów

 
2932

nr XLII/344/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rej. ul. Wodnej w Mosinie, działka nr geod. 514

 
2933

nr XLII/345/2005 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie, obejmującego teren działek o nr ewid. 509/2, 510/2 i część działki o nr ewid. 509/1

 
2934

nr XXVII/300/2005 Rady Miejskiej w Turku z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku w granicach ulic: Obwodnica Północna, Chopina i terenów kolejki wąskotorowej

 
2935

nr XXVI/268/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 6 czerwca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności w jednostkach organizacyjnych podległych gminie Miejskiej Chodzież, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2936

nr XXIX/172/2005 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

 
2937

nr 287/XLIII/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Czerwonak

 
2938

nr 288/XLIII/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 16 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie gminy Czerwonak

 


POROZUMIENIE

 
2939

z dnia 30 grudnia 2004r. zawarte pomiędzy Powiatem Grodziskim a Powiatem Szamotulskim w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2940

z dnia 7 czerwca 2005r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przydzielił dotację w 2005 roku na konserwacje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 13.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:44