Dziennik nr 109 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 lipca 2005 r.

Nr 109

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3008

nr XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ujście w rejonie ulicy Szkolnej

 
3009

nr 166/2005 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa dróg gminnych na terenie gminy i miasta Jastrowie

 
3010

nr XXIV/143/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę nr V/22/99 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów

 
3011

nr XXIV/144/2005 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę nr XXI/122/05 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miłosław oraz granic ich obwodów

 
3012

nr XXXIV/407/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/459/97 Rady Miejskiej w Pile z dnia 25 listopada 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piła

 
3013

nr XXXIV/414/05 Rady Miasta Piły z dnia 31 maja 2005 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
3014

nr XXXV/225/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Czarnków na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 
3015

nr XXXV/228/05 Rady Miasta Czarnków z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Czarnków

 
3016

nr XXIII/149/05 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 17 czerwca 2005 roku o opłacie targowej

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3017

nr XXXI/264/05 Rady Powiatu w Pile z dnia 16 czerwca 2005 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu powiatu dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych

 


SPRAWOZDANIA

 
3018

zarządzenie nr 124/05 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 10 marca 2005 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok

 
3019

sprawozdanie Wójta Gminy Połajewo z wykonania budżetu za 2004 rok

 
3020

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Wągrowca za 2004 rok

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3021

nr OPO-4110-46(6)/2005/186/AJ z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej w Śremie S.A.

 
3022

nr OPO-4110-62(5)/2005/2866/AJ z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji na wytwarzanie ciepła przez Rawicką Spółdzielnię Mieszkaniową w Rawiczu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:33