Dziennik nr 11 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 stycznia 2009 r.

Nr 11

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
202

nr XXIV/149/08 Rady Gminy Babiak z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia w 2009 roku

 
203

nr XXVI/131/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom: dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych świadczeń ze stosunku pracy w 2009 roku

 
204

nr XXVI/132/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Olszówka

 
205

nr XXVI/134/2008 Rady Gminy Olszówka z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszówce do załatwienia spraw określonych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
206

nr 386 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - w rejonie ulicy Piłsudskiego - szkoła

 
207

nr 387 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - w rejonie ulic Mostowej i Regionalnej

 
208

nr 394 Rady Miasta Konina z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę nr 241 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Konina i nadania jej statutu

 
209

nr XXX/151/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
210

nr XXIV/156/08 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malanowie do załatwiania spraw z zakresu ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów

 
211

nr XXIV/157/08 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów

 
212

nr XXIV/158/08 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów

 
213

nr XXIV/159/08 Rady Gminy Malanów z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Malanów

 
214

nr XIX/151/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej do załatwiania spraw z zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

 
215

nr XIX/152/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Uchwale Nr XIV/122/08 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

 
216

nr XIX/161/08 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu gminy na 2009 rok

 
217

nr XXVI/130/08 Rady Gminy Słupca z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Słupca

 
218

nr XXV/155/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kościelec na 2009 rok

 
219

nr XXV/158/08 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za warunki pracy, dodatków funkcyjnych, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatku za wysługę lat

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.01.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 09:18