Dziennik nr 111 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 14 lipca 2008 r.

Nr 111

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2038

Nr 149/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wysoka

 
2039

nr 150/08 z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miasta Obrzycko

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2040

nr XXI/238/2008 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji ze środków budżetowych Miasta Gniezna na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2041

nr XVIII/89/2008 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa i wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
2042

nr XXXI/265/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/297/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnowo Podgórne

 
2043

nr XXXI/268/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2044

nr XXXI/269/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
2045

nr XXXI/271/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminy Tarnowo Podgórne w roku 2008

 
2046

nr XXI/85/2008 Rady Gminy Brodnica z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2008-2011

 
2047

nr XXVIII/161/08 Rady Gminy Duszniki z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

 
2048

nr XXII/190/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokości stypendiów oraz przyznawania nagród i wyróżnień sportowych za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 
2049

nr XXII/191/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Golęczewie

 
2050

nr XXII/192/2008 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zakazu używania fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Suchy Las

 
2051

nr 207/XXIV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu gminy Śrem liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2052

nr 208/XXIV/08 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Śremu"

 
2053

nr XXVII/208/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta i gminy Oborniki na lata 2008-2011

 
2054

nr XXVII/216/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/242/04 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 


SPRAWOZDANIA

 
2055

sprawozdanie opisowe z realizacji budżetu Gminy Kostrzyn w roku 2007

 
2056

sprawozdanie z wykonania planu finansowego Związku Gmin Regionu Słupeckiego za rok 2007

 


INFORMACJA

 


O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2057

nr WCC/137-ZTO-A/1265/W/OPO/2008/AJ z dnia 26 maja 2008 r. dotycząca Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A z siedzibą w Koninie w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 14.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 21:59