Dziennik nr 112 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 lipca 2005 r.

Nr 112

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3033

nr 139/05 z dnia 6 lipca 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sulmierzycach

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3034

nr XXIX/213/2005 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 19 maja 2005r. w sprawie uchylenia uchwały nr XVIII/133/2004 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania

 
3035

nr XXXI/207/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 maja 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej i zakresu zadań własnych gminy

 
3036

nr XXV/224/2005 Rady Gminy Przygodzice z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Wysocko Małe

 
3037

nr XXV/225/2005 Rady Gminy Przygodzice z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Topola Wielka

 
3038

nr XXV/226/2005 Rady Gminy Przygodzice z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Przygodzice

 
3039

nr XXV/227/2005 Rady Gminy Przygodzice z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi sołeckiej Dębnica

 
3040

nr XXIX/226/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005 roku

 
3041

nr XXIX/227/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 3 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Nowym Tomyślu, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 roku

 
3042

nr XXII/178/2005 Rady Gminy Koźminek z dnia 9 czerwca 2005r. w sprawie uznania za pomnik przyrody pojedynczego okazu drzewa

 
3043

nr XXXVII/182/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 
3044

nr XXVII/363/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.

 
3045

nr XXVII/363/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Środa Wielkopolska dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

 
3046

nr XXVII/365/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Środa Wlkp.

 
3047

nr XXVII/367/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie wyznaczenia terenu "Bagien Średzkich" za Obszar Chronionego Krajobrazu

 
3048

nr XLI/219/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/121/04 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 marca 2004r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3049

nr XXXV/564/2005 z dnia 27 czerwca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/459/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2004r. w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2005

 


POROZUMIENIA

 
3050

z dnia 15 kwietnia 2005r. zawarte pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Pyzdry w sprawie przejęcia zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej

 
3051

z dnia 30 czerwca 2005r. zawarte pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Szydłowo w sprawie dotacji celowej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3052

nr OPO-4210-13(11)/2005/9356/I/MJ z dnia 1 lipca 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustalona przez Wojskową Agencje Mieszkaniową s z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC "Zachód" z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:25