Dziennik nr 114 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 lipca 2003 r.

Nr 114

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2090

nr 26/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2091

nr 94/03 z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mycielinie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2092

nr XXXIII/174/2002 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 25 września 2002 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2093

nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowo - usługowych w Wolsztynie

 
2094

nr VI/50/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Karpicku

 
2095

nr VI/51/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn

 
2096

nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn

 
2097

nr VI/53/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Obrze

 
2098

nr VI/54/03 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolsztyn oraz miasta Wolsztyna i wsi Chorzemin, Niałek Wielki, Karpicko, Adamowo i Komorowo

 
2099

nr VI/32/2003 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Jutrosin

 
2100

nr V/32/2003 Rady Gminy w Kaczorach z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kaczory w rejonie wsi Zelgniewo i wsi Śmiłowo

 
2101

nr VI/12/03 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłowo w obrębie wsi Kotuń

 
2102

nr VI/44/2003 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka na obszarze miasta Wysoka (wg ewidencji gruntów)

 
2103

nr VI/45/2003 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka na obszarze wsi Kijaszkowo

 
2104

nr VI/46/2003 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów ogólnych zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka i miasta Wysoka na obszarze wsi Wysoczka

 
2105

nr VI/47/2003 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka na obszarze wsi Czajcze

 
2106

nr VI/37/03 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli wysokość stawek dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
2107

nr VIII/69/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla osób uprawnionych do udziału w referendum przebywających w Szpitalu oraz w Areszcie Śledczym w Lesznie

 
2108

nr VI/50/2003 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszakowice

 
2109

nr XII/66/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/257/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 października 2001 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, ustalenia wysokości opłat w przypadku nie udokumentowania obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpadów oraz zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

 
2110

nr VIII/64/2003 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2111

nr X/68/03 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 


POROZUMIENIE

 
2112

zawarte pomiędzy Gminą Kazimierz Biskupi, Miastem Konin a Gminą Ślesin w sprawie zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Rębowo

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2113

nr S17/11-B/P/Ln/2003 z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta Kościana

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2114

nr OPO-820/540-A/2/2003/V/AK z dnia 6 czerwca 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez "MEGAWAT" Spółka z o. o. z siedzibą w Rogoźnie

 
2115

nr OPO-820/588-A/6/2003/I/AS z dnia 6 czerwca 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Odlewnię Żeliwa "Śrem" z siedzibą w Śremie

 
2116

nr OPO-820/322-A/6/2003/IV/RO z dnia 9 czerwca 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Kole

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY SŁUPECKIEGO

 
2117

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2002 rok

 


SPRAWOZDANIA

 
2118

zarządzenie nr 30/2003 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2002

 
2119

sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Rakoniewice za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 01.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:20