Dziennik nr 114 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 lipca 2005 r.

Nr 114

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3073

nr XXXII/232/2005 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Gminy Stare Miasto

 
3074

nr XXX/189/05 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geodezyjnego Strzałkowo

 
3075

nr LIII/343/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/305/97 z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa

 
3076

nr LIII/347/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3077

nr XX/174/05 Rady Gminy Mieścisko z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 


OBWIESZCZENIE RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

 
3078

z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa Gmina Tarnowo Podgórne

 


SPRAWOZDANIA

 
3079

zarządzenie Nr 4/2005 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Kazimierz Biskupi i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r.

 
3080

sprawozdanie Wójta Gminy w Łubowie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2004 r.

 
3081

zarządzenie Nr 121/05 Wójta Gminy w Osieku Małym z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za rok 2004

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

 


W PILE

 
3082

z dnia 4 lipca 2005 r. o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Jastrowiu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 28.07.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 09:21