Dziennik nr 114 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 16 lipca 2008 r.

Nr 114

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2080

nr XV/102/2008 Rady Gminy Skulsk z dnia 11 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Skulsk

 
2081

nr XVIII/90/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi powiatowej do kategorii drogi gminnej

 
2082

nr XX/115/2008 Rady Gminy w Bralinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bralinie

 
2083

nr XIII/92/08 Rady Gminy Powidz z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar działki o nr ewidencyjnym 388, arkusz mapy 3 w miejscowości Powidz

 
2084

nr XVIII/79/2008 Rady Gminy Kotlin z dnia 2 maja 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Kotlin

 
2085

nr XVII/85/2008 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami

 
2086

nr XVII/86/2008 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2087

nr XIV/191/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Psary Polskie

 
2088

nr 107/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku wniesienia opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
2089

nr 108/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub czas nieoznaczony, stanowiących mienie Gminy Opatówek

 
2090

nr XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 
2091

nr XIX/83/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Ostrowite

 
2092

nr XIX/84/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 r. zmieniająca Uchwałę nr XIV/50/2007 Rady Gminy Ostrowite z dnia 14 lipca 2007 roku w sprawie opłaty targowej na 2008 rok

 
2093

nr XXVI/204/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowanych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu i kultury

 
2094

nr XVIII/126/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2095

nr XVIII/128/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności i należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2096

nr XVIII/254/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
2097

nr XVIII/257/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2098

nr XVIII/258/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
2099

nr XVIII/268/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
2100

nr XVIII/269/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
2101

nr XVIII/270/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
2102

nr XVIII/271/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
2103

nr XVIII/272/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
2104

nr XVIII/273/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
2105

nr XXI/148/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu najmu lokali użytkowych

 
2106

nr XXI/149/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Orchowo

 
2107

nr XXI/152/08 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Wyrzysk

 


POROZUMIENIA

 
2108

porozumienie z dnia 26 maja 2008 r. zawarte pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski w sprawie przejęcia zadania pod nazwą Remont chodników w ciągu drogi krajowej ulica Towarowa w Ostrowie Wielkopolskim

 
2109

aneks nr 1/08 z dnia 29 maja 2008 r. do porozumienia z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Miejskiej Górce

 
2110

porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 2 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Babiak

 
2111

porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 2 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Turek

 
2112

porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 3 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Szamocin

 
2113

porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 4 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Gniezno

 
2114

porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 6 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Leszno

 
2115

porozumienie z dnia 9 czerwca zawarte pomiędzy Powiatem Pilskim a Gminą Kaczory w sprawie remontu chodnika w miejscowości Równopole

 
2116

porozumienie w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawarte w dniu 10 czerwca 2008 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Trzemeszno

 


SPRAWOZDANIA

 
2117

zarządzenie nr 1/2008 Wójta Gminy Skulsk z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Skulsk za 2007 rok

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 21:59