Dziennik nr 115 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 lipca 2003 r.

Nr 115

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2120

nr III/26/2002 Rady Gminy Połajewo z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy za 2003 rok

 
2121

nr V/26/2003 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok oraz upoważnienia Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy

 
2122

nr V/63/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok

 
2123

nr VI/20/03 Rady Gminy Lipka z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003

 
2124

nr VI/39/03 Rady Gminy w Dobrzycy z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w zasobach mieszkaniowych Gminy Dobrzyca

 
2125

nr VII/85/03 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawicza

 
2126

nr VIII/107/03 Rady Miejskiej w Pile z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacji i wypoczynku w rejonie jezior Płocie i Jeleniowe

 
2127

nr VIII/71/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Osieckiej, Kąkolewskiej i torów PKP w Lesznie

 
2128

nr VIII/72/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Al. Konstytucji 3 Maja oraz ulicy Kąkolewskiej i Osieckiej w Lesznie

 
2129

nr VIII/73/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Obrońców Lwowa, Al. Z. Krasińskiego, Wiaduktu im. gen. Grota - Roweckiego i torów PKP relacji Poznań - Wrocław w Lesznie

 
2130

nr IX/42/2003 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kawęczyn

 
2131

nr IX/93/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dopiewo, rejon ulicy Więckowskiej na obszarze działek o nr ewid. 278/11, 278/12

 
2132

nr IX/96/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej z zabudową mieszkaniową w miejscowości Skórzewo, rejon ulicy Rzemieślniczej na obszarze działek o nr ewid. 466/6, 466/7

 
2133

nr IX/97/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Skórzewo rejon ulicy Trzmiela na obszarze działki o nr ewid. 784

 
2134

nr IX/99/03 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dąbrowa, rejon ulicy Leśnej, działka nr 376

 
2135

nr VII/32/2003 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czajków

 
2136

nr VIII/57/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w mieście Kępno

 
2137

nr IX/74/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie i jej jednostkom organizacyjnym

 
2138

nr IX/84/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz zasad przyznawania i odpłatności, za posiłki, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, tryby pobierania opłat, z zakresu zadań własnych gminy

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 02.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:18