Dziennik nr 115 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzeł

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 lipca 2008 r.

Nr 115

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE

 


DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ

 


W WARSZAWIE

 
2118

nr 10/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2119

nr XIX/127/08 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej

 
2120

nr XVII/136/08 Rady Gminy Lipka z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych w Gminie Lipka

 
2121

nr XXI/113/08 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie opłaty adiacenckiej

 
2122

nr XVI/89/08 Rady Gminy Tarnówka z dnia 30 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/176/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tarnówka

 


POROZUMIENIE

 
2123

z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Dopiewo przez Powiat Poznański realizacji zadań inwestycyjnych polegających na budowie na terenie Gminy chodników przy drogach powiatowych

 


SPRAWOZDANIA

 
2124

zarządzenie nr 304/2008 Wójta Gminy Budzyń z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Budzyń oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

 
2125

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Czerwonak

 


OGŁOSZENIE

 


STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 
2126

z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2127

nr OPO-4210-34(3)/2008/243/VI/AS z dnia 24 czerwca 2008 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o. o.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 23.07.2012 - 22:00