Dziennik nr 117 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 lipca 2003 r.

Nr 117

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2141

nr 27/03 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie podjęcia działań w związku z wystąpieniem wścieklizny u zwierząt

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2142

nr 35/03 Rady Gminy Rzgów z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Rzgów

 
2143

nr VI/33/03 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w dożywianiu uczniów w 2003 r.

 
2144

nr VIII/126/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
2145

nr VIII/127/2003 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie regulaminów targowisk

 
2146

nr X/63/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany granic obwodu Gimnazjum Samorządu Powiatowego w Gostyniu

 
2147

nr X/67/03 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Gostyń na lata 2003 - 2007

 
2148

nr X/53/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie jednorazowego zawieszenia i odroczenia płatności czynszu oraz umorzenia należności związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w komunalnych zasobach Miasta Luboń

 
2149

nr X/54/2003 Rady Miasta Luboń z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
2150

nr VII/62/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Siedlec z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazanie organów do tego uprawnionych

 
2151

nr VII/64/2003 Rady Gminy Siedlec z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlce"

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2152

nr VI/34/2003 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2153

nr SO 9/16-D/Ka/03 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Kraszewice na rok 2003

 
2154

nr SO 9/20-P/Ka/03 z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Kraszewice

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2155

nr OPO-820/1157-A/6/2003/I/ED z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Gostyniu

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2156

nr WCC/447A/1221/U/OPO/2003/MP z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie cofnięcia Zakładom Przemysłu Jedwabniczego "Wisti" S.A. z siedzibą w Kaliszu koncesji

 


SPRAWOZDANIA

 
2157

z wykonania budżetu gminy Rzgów za rok 2002

 
2158

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Kórnik za rok 2002

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:13