Dziennik nr 118 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 lipca 2003 r.

Nr 118

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2159

nr VII/37/2003 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku

 
2160

nr 71/VIII/03 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli, prowadzonych przez gminę Śrem

 
2161

nr VI/38/03 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 15 kwietnia 2003 roku w sprawie Statutu Miasta i Gminy Szamocin

 
2162

nr 44/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29 kwietnia 2003 roku zmieniająca Uchwałę nr 226/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Jastrowie

 
2163

nr VIII/60/03 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 maja o zmianie uchwały nr II/7/02 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie dziennych stawek opłaty targowej

 
2164

nr 53/2003 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego w wyniku podziału nieruchomości oraz w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 
2165

nr VIII/46/03 Rady Gminy Powidz z dnia 6 czerwca 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 
2166

nr VIII/48/03 Rady Gminy Powidz z dnia 6 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu biwakowania

 
2167

nr X/81/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/329/2001 Rady Miejskiej Leszna z dnia 5 kwietnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
2168

nr X/90/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy rondu

 
2169

nr X/91/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicom

 
2170

nr X/92/2003 Rady Miejskiej Leszna z dnia 10 czerwca 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

 
2171

nr X/93/2003 Rady Gminy Suchy Las z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy części wiaduktu w ciągu ulicy Obornickiej w Suchym Lesie

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2172

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 16 czerwca 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ryczywole

 
2173

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 16 czerwca 2003 roku o zmianie w składzie Rady Miasta Gniezna

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2174

nr WCC/249F/883/W/OPO/2003/AJ z dnia 18 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności koncesjonariusza Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach

 


SPRAWOZDANIE

 
2175

zarządzenie nr 30/03 Burmistrza Gminy i Miasta w Krajence z dnia 8 kwietnia 2003 roku w sprawie przyjęcia informacji opisowej do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2002 rok

 
2176

sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szamotuły za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 04.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 13:11