Dziennik nr 12 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 19 lutego 2008 r.

Nr 12

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
281

nr XXII/161/2007 Rady Giny Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Tarnowie Podgórnym, rejon ul. Rolnej (dz. nr 653/1)

 
282

nr XIII/84/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

 
283

nr XIII/86/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
284

nr XIII/89/07 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
285

nr XVIII/126/2007 Rady Miejskiej w Kole z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 
286

nr XIV/82/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2008 rok

 
287

nr XIV/85/07 Rady Gminy Przykona z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
288

nr XIII/88/2007 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie budżetu na rok 2008

 
289

nr XIII/92/07 Rady Gminy Kwilcz z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kwilcz

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
290

sprawozdanie Starosty Chodzieskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2007

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
291

obwieszczenie z dnia 10 stycznia 2008 r. o zmianie w składzie Rady Powiatu Międzychodzkiego

 
292

z dnia 15 stycznia 2008 roku o zmianie w składzie Rady Powiatu Poznańskiego

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 19.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:40