Dziennik nr 120 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 lipca 2008 r.

Nr 120

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2189

nr XIII/87/08 Rady Gminy Obrzycko z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 61/7, położonej w miejscowości Piotrowo

 
2190

nr XXI/156/2008 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Gmina Krobia na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2191

nr XIX/148/2008 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu przez gminę Kostrzyn

 
2192

nr XXIX/175/2008 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

 
2193

nr XXIX/184/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/153/08 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy i niektóre inne składniki wynagrodzenia, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina

 
2194

nr XXII/250/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Śmiglu

 
2195

nr XXII/251/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Śmiglu

 
2196

nr XXII/252/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Śmiglu

 
2197

nr XXII/253/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Śmiglu

 
2198

nr XXII/254/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Morownicy

 
2199

nr XXII/255/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie wsi Koszanowo

 
2200

nr XX/141/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 9 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i Tulce

 
2201

nr XV/99/2008 Rady Gminy Niechanowo z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół, granic ich obwodów oraz zmiany stopnia organizacyjnego

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2202

nr XVI/123/2008 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Nowotomyskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

 
2203

nr 156/2008 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim

 


POROZUMIENIE

 
2204

zawarte w dniu 12 czerwca 2008 r. pomiędzy Powiatem Grodziskim a Gminą Wielichowo w sprawie powierzenia wykonania zadania publicznego

 


SPRAWOZDANIA

 
2205

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Obrzycko za 2007 rok

 
2206

zarządzenie nr 6/08 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zakrzewo za rok 2007

 


INFORMACJA

 


O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2207

nr WCC/731-ZTO-A/2904/W/OPO/2008/AJ z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności przedsiębiorcy Pana Bogusława Żurawskiego prowadzącego działalności gospodarczą pn. "Tempeks" Przedsiębiorstwo Usługowo Wdrożeniowe z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:45