Dziennik nr 122 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 30 lipca 2008 r.

Nr 122

 

TREŚĆ
Poz.:


ROZPORZĄDZENIE

 


WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2217

nr 16/08 z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji Stare Miasto

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2218

nr 169/08 z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w okręgu wyborczym Nr 10

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2219

nr XIII/63/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 58 w Szydłowie, gm. Szydłowo

 
2220

nr XIX/98/2008 Rady Gminy Mycielin z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mycielin w latach 2008-2012"

 
2221

nr XXV/158/08 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLV/277/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

 
2222

nr XXIII/348/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy skwerowi położonemu na terenie miasta Kalisza

 
2223

nr XXIV/156/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 29 maja 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kępno"

 
2224

nr XIX/141/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/187/05 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste, nieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

 
2225

nr XIX/142/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

 
2226

nr XIX/143/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
2227

nr XVII/138/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 
2228

nr XVII/143/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania usługobiorcy oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 
2229

nr XVI/159/2008 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krzyż Wlkp. i wsi Łokacz Mały

 


POROZUMIENIE

 
2230

zawarte w dniu 13 czerwca 2008 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Wolsztyńskim w sprawie przejęcia do prowadzenia Szkoły Policealnej-Medycznego Studium zawodowego w Wolsztynie

 


SPRAWOZDANIA

 
2231

zarządzenie nr 120/08 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2007 r. oraz planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

 
2232

sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy Łęka Opatowska, inwestycji, instytucji kultury oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 roku

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:36