Dziennik nr 13 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 20 lutego 2008 r.

Nr 13

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
293

nr 65/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

 
294

nr X/83/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
295

nr XIV/68/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008

 
296

nr XIV/69/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także zasady i tryb przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz nagród za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 
297

nr XII/77/07 Rady Miejskiej Gminy Kłecko z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2008 rok

 
298

nr XVI/111/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr XV/95/2007 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
299

nr XVI/115/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyszkowo, Gmina Rokietnica

 
300

nr XVI/116/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rokietnica, Gmina Rokietnica

 
301

nr XVI/118/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok

 
302

nr XI/82/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
303

nr XI/84/2007 Rady Gminy Kamieniec z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Kamieniec na 2008 rok

 
304

nr X/79/07 Rady Gminy Mieścisko z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Mieścisko w sprawie ustalenia zasad poboru podatków

 
305

nr XIV/65/2007 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminy wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasteczko Krajeńskie

 
306

nr XVI/160/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

 
307

nr XVI/161/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2008

 
308

nr XVI/162/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/74/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia w Kościanie strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie, wysokości stawek opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania

 
309

nr XV/94/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
310

nr 81/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 71/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2008

 
311

nr 82/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę nr 65/2007 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawek podatku od środków transportowych

 
312

nr XVI/108/2007 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/343/2006 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 25 października 2007 r. w sprawie górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
313

nr XII/81/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki

 
314

nr XV/111/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/93/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 października 2007 r. dotyczącej ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi i parkowanie pojazdów

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 08:38