Dziennik nr 134 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 sierpnia 2003r.

Nr 134

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2509

nr 34/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
2510

nr 35/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
2511

nr 36/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 
2512

nr 37/2003 z dnia 28 lipca 2003 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2513

nr 335/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie i nadania jej statutu

 
2514

nr VI/23/2003 Rady Gminy Lipka z dnia 28 marca 2003 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy

 
2515

nr VII/73/2003 Rady Miejskiej Kostrzyn z dnia 17 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kostrzyn z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

 
2516

nr VII/51/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 maja 2003 roku w sprawie ulg podatkowych w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Sieraków

 
2517

nr VI/39/2003 Rady Gminy Kaczory z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie lokalizacji targowisk i ustalenia regulaminu targowiska

 
2518

nr VI/54/03 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zakrzewo

 
2519

nr VI/53/2003 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie podziału sołectwa Węgierce i utworzenia sołectwa Bartoszkowo oraz zmiany statutu sołectwa Węgierce

 
2520

nr XII/64/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Garby

 
2521

nr XII/65/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo

 
2522

nr XII/66/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gruszczyn

 
2523

nr XII/67/2003 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Jasin

 
2524

nr IX/49/2003 Rady Gminy Białośliwie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/228/2001 Rady Gminy Białośliwie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Białośliwie

 
2525

nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Kleczew

 
2526

nr VI/58/03 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu biwakowania

 
2527

nr VI/56/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Opalenicy

 
2528

nr VIII/49/2003 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Golina

 
2529

nr IX/71/2003 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Białków Górny z przeznaczeniem na cele eksploatacji kruszywa naturalnego i zabudowy mieszkaniowej z usługami

 
2530

nr 81/X/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej drogi Gieczynek - Dębogóra

 
2531

nr 82/X/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 17 lipca 2003 roku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg z terenu miasta Wieleń

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2532

nr VIII/47/03 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ograniczenia używania jednostek pływających na terenie powiatu konińskiego

 
2533

nr 58/X/2003 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 30 czerwca 2003 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 


POROZUMIENIE

 
2534

zawarte w dniu 1 lipca 2003 roku pomiędzy Powiatem Słupeckim a Gminą i Miastem Zagórów w sprawie zarządzania ulicami na terenia miasta Zagórowa

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 07.08.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:26